Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Chap 24.4.

Discussie, je mening geven

WoordenVertalingen
De discussie(-s) La discussion
De mening(-en) = het oordeel(-delen) = De opvatting(-en) = het standpunt(-en) = De opinie(-s) L’opinion
< van mening zijn < être d’avis
< voor je mening uitkomen < se battre pour ses opinions
< van mening verschillen < d’avis différent
Overtuigen (van) (overtuigde, h. overtuigd) Convaincre
< overtuigd zijn van Être convaincu de
Beoordelen (beoordeelde, h. beoordeeld) Juger
Overleggen (overlegde, h. overlegd) Délibérer
Het overleg < overleg plegen La réflexion < se concentrer
Verwachten (verwachtte, h. verwacht) Attendre
De verwachting(-en) < in verwachting zijn L’attente < attendre un enfant
Lijken (leek, h. geleken) Paraître
Schijnen (scheen, h. geschenen) < naar het schijnt Sembler < Il parait que
Blijken (bleek, is gebleken) Ressortir, apparaître
Betreffen (betrof, h. betroffen) < wat betreft = qua Concerner < en ce qui concerne
Aangaan (ging aan, is aangegaan) Regarder (concerner)
Omtrent (prep.) En ce qui concerne
Volgens (prep.) D’après
Eigenlijk Véritable
Het feit(-en) < in feite = in wezen Le fait < en fait, en réalité
Feitelijk (adv) = eigenlijk (adv) En fait, de fait
De factor Le facteur
Hoofdzakelijk = vooral = voornamelijk Principalement = surtout = essentiellement
Met name En particulier
tenslotte Enfin, pour conclure
Nee = neen Non
Ja oui
Jawel certes
Jazeker Bien sur
Waar Vrai
Echt waar Vraiment (vrai)
Waar of niet waar? Vrai ou pas?
Was dat maar waar Si seulement c’était vrai
Dat klopt C’est vrai
Het gelijk La raison
Gelijk hebben Avoir raison
Niet Ne pas
Helemaal niet = totaal niet Pas du tout
Wel Bien
Weliswaar Certe, il est vrai
Welles = jawel Bien sur (2)
Nietes Ce n'est pas vrai ?
Mogelijk possible
Zo… mogelijk Autant... possible
Indien mogelijk Si possible
Je houdt het niet voor mogelijk Tu ne le retiens pas possible
onmogelijk Impossible
Duidelijk clairement
Precies = exact Précisement = exactement
Denken Penser
Denken aan Penser à
Denken aan /om Penser à
Denken over Reflechir sur
inderdaad En effet
Zeker Certain
Absoluut = stellig = beslist Absolument (3)
Vast (wel) Sûr
Vast en zeker Sur et certain
Ongetwijfeld Sans aucun doute
Twijfelen hésiter
Zich afvragen Se demander
Het eens zijn Être de l’avis de qqun
Akkoord gaan Être d’accord
Tegen contre
Voor pour
De tegenstander L’opposant
De voorstander Le partisant
Instemmen (met) Être d’accord (avec qqch, qqun)
Verkeerd faux
Meevallen S’avérer moins que prévu
Tegenvallen Décevoir
Verwijten Regretter
Het verwijt Le regret
Enerzijds … anderzijds D’une part… d’autre part
Evenmin Non plus
Het argument L’argument
Integendeel Au contraire
Echt = werkelijk Vrai = réel
Zoiets Qqchose de ce genre
Graag volontier
Graag willen Vouloir volontier
Liever de préférence
Liefst préféré
Verkiezen (boven) Préférer une chose à une autre
Jammer = spijtig Dommage = fâcheux
Wat jammer = wat zonde Quel dommage!
Helaas = jammer genoeg Hélas = dommage
Vervelend ennuyant
De pech La malchance
De teleurstelling La déception
Bang peur
Bang zijn dat Avoir peur que
Het medelijden La compassion
Geloven Croire
Waarschijnlijk = vermoedelijk apparement
Eventueel Éventuellement
Misschien Peut-être
Al dan niet Ou non
Geweldig = fantastisch Génial = fantastique
Prachtig = schitterend Magnifique
Hartstikke Exceptionnellement
Created by: gfm33