Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kompiuterio įtaisai

Kompiuterio vidiniai ir išoriniai įrenginiai

KlausimasAtsakymas
Kaip vadinami visi kompiuterio vidiniai ir išoriniai įrenginiai? Aparatine įranga.
Kaip vadinamos programos kompiuteriui valdyti ir jame esamiems duomenims apdoroti? Programinė įranga.
Koks įrenginys atlieka visus skaičiavimus ir komandomis valdo visų kompiuterio įtaisų darbą? Procesorius.
Kokios atmintinės sudaro vidinę atmintį? Operatyvioji, pastovioji, vaizdo ir spartinančioji atmintinės.
Kaip vadinama atmintinė, kurioje duomenys išlieka ir išjungus kompiuterį? Pastovioji atmintinė.
Kaip vadinama atmintinė, skirta vaizdams kompiuteryje saugoti? Vaizdo atmintinė.
Kaip vadinami įrenginiai, kuriais įvedama informacija į kompiuterį? Įvesties įrenginiai.
Kaip vadinami įrenginiai, kuriais išvedama informacija iš kompiuterio? Išvesties įrenginiai.
Koks įrenginys gali būti ir įvesties ir išvesties įrenginiu? Skaitytuvas (skeneris).
Kokios rūšies seniausi spausdintuvai? Adatiniai spausdintuvai.
Created by: zausra