Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Художні засоби

Перевіримо, чи знаєте ви засоби створення образності в художніх творах

ВизначенняТермін
Художнє означення Епітет
Інакомовлення; зображення абстрактного поняття через конкретні предмети та образи. Алегорія
Зіставлення двох предметів або явищ із метою пояснити один з них за допомогою іншого. Порівняння
Прихована насмішка Іронія
Художнє перебільшення, яке використовується, щоб підсилити враження Гіпербола
Приховане порівняння, побудоване на подібності або контрасті явищ, у якому слова “як”, “наче”, “немов” відсутні, але припускаються. Метафора
Посилюють увагу читача, не вимагаючи від нього відповіді Риторичні питання, оклики
Єдинопочаток Анафора
Єдинокінець Епіфора
Протиставлення Антитеза
Порушення узвичаєного порядку слів, перестановка частин речення. Інверсія
Паралельне зображення явищ із різних сфер життя, показ одних явищ на фоні інших, зіставлення їх переважно за ознакою дії Паралелізм
Уособлення; перенесення ознак живого предмета на неживий Персоніфікація
Художнє применшення Літота
Повтор однакових слів у тій самій, або іншій формі Повтор
Повторення словосполучень, або речень через певні проміжки тексту Рефрен
Created by: 614211435396348