Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Linux - M12

OtázkaOdpověď
Co vypíše příkaz ifconfig? konfiguraci síťových karet
Co vypíše příkaz route? směrovací tabulku
Co vypíše příkaz ping? odpověď zařízení se zadanou IP adresou
Co vypíše příkaz traceroute? cestu v síti
Co vypíše příkaz netstat? statistiku sítě
Co vypíše příkaz dig / nslookup překlad DNS jména
Co vypíše příkaz ssh? obrazovku vzdáleného počítače
Co je uloženo v souboru /etc/sysconfig/network ? nastavení sítě a jména počítače
Co je uloženo v souboru /etc/resolv.conf ? informace o překladu adres DNS
Co je uloženo v souboru /etc/hosts ? lokálně definované překlady adres
Co je uloženo v souboru /etc/nsswitch.conf ? nastavení způsobu překladu adres: DNS nebo lokální
Protokoly aplikační vrstvy jsou: DNS, DHCP
Protokoly transportní vrstvy jsou: TCP, UDP
Protokoly síťové vrstvy jsou: IP
Protokoly linkové vrstvy jsou: Ethernet, WiFi
Jak se nazývá blok dat přenášený po síti? packet
Kolik bitů má adresa IPv4? 32
Kolik bitů má adresa IPv6? 128
Jak se nazývá síťové zařízení, které propojuje sítě a určuje cestu packetu? router
Co určuje HostID a NetID v IP adrese? maska
Co je potřeba nastavit na počítači, aby našel cestu do jiných sítí? výchozí brána
Co použijeme pro dynamické nastavení parametrů sítě na počítači? DHCP server
Fyzický adresa je: MAC adresa
Logická adresa je: IP adresa
Symbolická adresa je: DNS adresa
Příkladem fyzické adresy je: 01:23:45:67:89:ab
Příkladem logické adresy je: 195.96.23.1
Příkladem symbolické adresy je: www.vsps-su.cz
Jak se nazývá privátní síť? intranet
Jak se nazývá zařízení, které poskytuje služby? server
Jak se nazývá zařízení, které využívá služby? klient
Created by: sima.petr