Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

BOM P-ALV

As the stack name implies

QuestionAnswer
In artikel 8.1a Wet Luchtvaart is de verbodsbepaling omschreven om op te stijgen of te landen anders dan van een luchthaven. In artikel 8a.50 lid 1 van deze wet en art 20 j Besluit Burgerluchthaven staat echter.. Dat dit niet van toepassing is op helikopters die worden gebruikt ten behoeve van de uitoefening van politietaken als bedoeld in artikel 3 van de Politiewet 2012.
Voor buitenlandingen, anders dan voor politiedoeleinden is een zgn. .... van de betrokken provincie vereist. TUG (Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik).
afmetingen helispot buitenlanding Ad Hoc dag zijn.. 2 x LOA (lenght of aircraft)
afmetingen helispot buitenlanding Ad Hoc nacht zijn... 3 x LOA (length of aircraft)
Voorwaarden om buiten reguliere openstellingstijden een luchthaven te gebruiken zijn.. - schriftelijke afspraken met luchthaven (land en start, tanken, brandbestrijding) - melden op Amst Info of Dutch Mill
Een helispot waar meer dan 5 maal per dag gestart en geland wordt moet bij voorkeur voorzien zijn van.... De voorgeschreven brandbestrijdingsmiddelen.
De maximale windsnelheden, inclusief gusts, voor een vlucht naar een helidek, elevated heliport of een schip is .... 50 kts
Er zal op een helidek of soortgelijke geen shutdown plaatsvinden indien de wind incl gusts meer dan.. is. 40 kts
Voor planmatige vluchten boven open wateroppervlakten geldt een maximale golfhoogte van... en een wind inclusief gusts van maximaal ... 6 m / 50 kts
De wolkenbasis conform het BOM betreft bedekkingsgraad en benaming... 3/8 octas Scatterd. (Few valt daar dus buiten)
VFR weather minima onder 3000 ft AMSL / 1000 ft AGL. (Vizz and distance to clouds) A/B/C/D/E 5 km 1500 m horizontally 1000 ft vertical F/G 5 km free of clouds 800 m (in speciale gevallen voor medische hulpvluchten, opsporings- en reddingsactiviteiten en brandbestrijding zelfs minder dan dat)
VFR weather minima tussen 3000 ft / 1000 ft AGL en 10000 ft (vizz and distance to clouds) 5 km 1500 m horizontally 1000 ft vertical
VFR weather minima boven de 10000 ft 8 km 1500 m horizontally 1000 ft vertical
Mag de P-ALV VFR in klasse A luchtruim? Ja we hebben een ontheffing, met voorwaarden. - gecontrolleerde VFR vlucht - De gezagvoerder en de helikopter is in staat IFR verder te vliegen - normale weather minima - Luchtverkeersleiding is ingelicht of geeft direct een klaring
Voorwaarden special VFR volgens BOM? - vrij van wolken / zicht op grond - 800 m zicht (in speciale gevallen voor medische hulpvluchten, opsporings- en reddingsactiviteiten en brandbestrijding zelfs minder dan dat) - < 140 kts - alleen overdag - wolkenbasis 600 ft
Take off minima voor een (helikopter-) luchthaven of een offshore helideck moeten minimaal.... gelijk zijn aan de van toepassing zijnde landing minima, tenzij een geschikte start-uitwijkhaven (take off alternate) voor de start beschikbaar is.
Een Take off Alternate, moet te bereiken zijn.. vliegend op 1 motor binnen 1 uur.
IFR startminima overdag 400 m zicht (+mogelijkheid om snelheid voor IMC vrij van wolken te behalen)
IFR startminima prestatieklasse 1 bij nacht 800 m zicht (+mogelijkheid om snelheid voor IMC vrij van wolken te behalen)
Wanneer mag er afgeweken worden van de voortgezette startprocedure (fly away) - 800 m zicht en verticaal gelijk aan of beter dan de circling voorwaarden Cat A luchtvaartuigen. - het vliegzicht gedurende een actuele voortgezette startprocedure voldoende is om vrij van obstakels te blijven.
IFR planning minima, betreffende bestemming mag alleen geselecteerd worden voor een precision approach als de RVR/zichtwaarde en de wolkenbasis ... op of boven de minima zijn gedurende een periode van een uur voor tot een uur na de verwachte aankomsttijd.
IFR planning minima, betreffende bestemming mag alleen geselecteerd worden voor een non-precision approach of een circuitnadering als de RVR/zichtwaarden en de wolkenbasis op of boven de approach minima zijn en de wolkenbasis op of boven MDH/MDA
Voor elke IFR-vlucht moet minimaal 1 uitwijkhaven gepland worden tenzij... - gedurende 1 uur voor en 1 uur na de verwachte aankomsttijd omstandigheden zodanig zijn dat een nadering gemaakt kan worden onder VMC. - de loc. zo geïsoleerd ligt dat geen uitwijkhaven beschikbaar is, waarbij een Point of No Return bepaald moet worden.
Planning minima indien een bestemmings-uitwijkhaven vereist is voor een Precision approach CAT 1 DH/MDH + 200 ft RVR/vizz + 400 m
Planning minima indien een bestemmings-uitwijkhaven vereist is voor een Non precision approach DH/MDH + 200 ft RVR/vizz + 400 m
Waar moet een approach uiterlijk afgebroken worden indien het gemelde RVR/zicht minder is dan de toepasselijke minima? de OM (buitenste merkbaken) of een gelijkwaardige postitie
Tenzij er een snelle en duidelijke weersverbetering kan worden verwacht, mag er niet meer dan .... naderingen uitgevoerd worden (m.u.v. trainingsvluchten) om te trachten te landen op de luchthaven van bestemming. 2
Minima voor VMC operaties P-ALV Multi Pilot Dag > 500 ft bij 1500 m zicht (mag korte tijd 800 m zijn onder voorwaarden) 499-400 ft bij 2000 m zicht 399-300 ft bij 3000 m zicht
Minima voor VMC operaties P-ALV Single Pilot Dag geen bewolking (incl FEW) onder 600 ft + zicht 3000 m
Minima voor Ferry single Pilot EC buiten UDP (naast een hele lijst met voorwaarden zie BOM) geen bewolking (incl FEW) onder 1200 ft + zicht 5000 m
Minima voor VMC operaties P-ALV unaided nacht 1100 ft + zicht 3000 m
Minima voor VMC operaties P-ALV aided nacht 900 ft + zicht 3000 m
Minima voor VMC operaties P-ALV aided nacht advanced operations (zie ook overige voorwaarden in BOM) geen bewolking (incl FEW) onder 600 ft + zicht 3000 m
Wat zijn de wettelijke minimale (standaard) vlieghoogten VFR? 500 ft boven grond en water - 1000 ft boven de hoogste hindernis binnen 600 meter boven gebieden met aaneengesloten bebouwing.
Wanneer mag er afgeweken worden van de standaard vlieghoogten VFR? Wanneer dit voor de politietaak noodzakelijk is.
Welke voorschriften dienen luchtvaartuigen van de P-ALV zich aan te houden, conform de ontheffing standaard vlieghoogten? (indien de politietaak niet vereist dat er nog lager gevlogen moet worden). minimum vlieghoogte 200 ft boven grond of water en ten minste 100 ft boven de hoogste hindernis binnen 100 meter. Bij aaneengesloten bebouwing 300 ft en 100 ft boven de hoogste hindernis binnen 100 meter.
Wat zijn de wettelijk minimale IFR vlieghoogten? 1000 ft boven de hoogste hindernis binnen 8 km. (start en landing niet meegerekend) Boven bergachtig gebied is dit 2000 ft.
Volgens de Currencyregeling vlieger, moet een operationele vlieger met meer dan 1000 vlieguren in de voorafgaande 90 dagen .... uren hebben gevlogen inclusief ten minste ... circuits en .... landingen als PF. 5 - 3 - 3
Volgens de Currencyregeling vlieger, moet een operationele vlieger met minder dan 1000 vlieguren in de voorafgaande 90 dagen ... uren hebben gevlogen inclusief ten minste ... circuits en .... landingen als PF. 10 - 5 - 5
Iedere operationele vlieger moet in de voorgaande 90 dagen .... instrumentnaderingen hebben uitgevoerd onder feitelijke of gesimuleerde instrumentweersomstandigheden, dan wel deze naderingen hebben uitgevoerd op een goedgekeurde vlucht-nabootser. 3
Voor vluchten buiten UDP geldt dat iedere operationele vlieger in de voorgaande 120 dagen ten minste ... starts en landingen buiten UDP moet hebben gemaakt. 3
Per kalenderjaar zal iedere operationele vlieger ten minste ... uren kunstmatige proceduretraining ondergaan. 4
Voor NVG vluchten geldt dat iedere operationele vlieger in de ... dagen voorafgaand aan een vlucht met NVG, ten minste .... NVG vluchten moet hebben gemaakt. 90 - 3
Voor advanced operations geldt voor de operationele vlieger minimaal ... x een inzet/training per kalenderjaar, waarvan minimaal ... x buiten UDP. 2 -1
Voor Trooping en EPS geldt voor de operationele vlieger een minimum van ... x een inzet/training per kalenderjaar, waarvan minimaal ... x buiten UDP. 2 -1
Voor Deklandingen Noordzee geldt voor de operationele vlieger een minimum van ... in de voorafgaande ... maanden, waarvan minimaal ... als PF. Dit is niet van toepassing indien current advanced operations dag/aided nacht. 3 -6 - 1
Alcohol mag tenminste ... uur niet genuttigd worden voor aanvang dienst. 10 uur
De vliegwerktijd mag oplopen tot maximaal ... uur op voorwaarde dat rusttijden worden aangepast conform de ATW. Hiervan mag afgeweken worden tot maximaal ... uren in geval van calamiteiten conform art 2 lid 5 van de ATW. 12 - 14
De maximale vliegtijd per lid van de bemanning bedragen per dienst... 6 uur
De maximale vliegtijd per lid van de bemanning bedragen per 7 opeenvolgende dagen .... 27 uur
De maximale vliegtijd per lid van de bemanning bedragen per kalendermaand... 60 uur
De maximale vliegtijd per lid van de bemanning bedragen per jaar ... 600 uur
Indien er een operationele noodzaak is kan de Opco na overleg (Flight Manager) besluiten om de vliegtijd te verlengen met maximaal ... uur. Voor elk uur boven de maximale vliegtijd, wordt de aansluitende rusttijd verlengd met ... x de extra vliegtijd. 2 - 2
Bij overschrijding van de vliegtijd, geldt een rusttijd van min ... uur vermeerderd met de dubbele rusturen. Indien deze rusttijd de volgende diensttijd overlapt, wordt deze rusttijd in diensttijd genoten en wordt de diensttijd niet verschoven. 11
Tussen 00:00 uur en 06:00 uur mag de totale vliegtijd niet meer bedragen dan ... uur. 4
Indien enig gedeelte van de vlucht is gelegen tussen 01:00 en 05:00 uur zal na ... uur geen nieuwe vlucht meer worden aangevangen. 07:00
Tussen twee vliegtijden heeft een bemanningslid recht op een rusttijd van ten minste ... een derde van de voorgaande vliegtijd.
Zijn er omstandigheden waarin bewust de reservebrandstof gebruikt mag worden? Ja wanneer een dringende operationele vereiste het rechtvaardigt. Alleen tijdens VMC.
Created by: Zeegerheid
Popular Aviation sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards