Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Woorden 1 & 2 h2.3

Klas 1KGT h2.3

QuestionAnswer
aangrijpend dramatisch en ontroerend
accepteren iets of iemand goed vinden, aanvaarden
agressief gauw geweld gebruiken
geconfronteerd worden met tegenover iets komen te staan, te maken krijgen met
de hechte band de heel goede vriendschap
in je element zijn helemaal op je gemak zijn, ergens blij mee zijn
meetellen erbij horen, belangrijk zijn
ontroerend aandoenlijk, gevoelens oproepend
onzeker niet goed weten wat je moet doen, omdat je niet weet wat je te wachten staat
opgelucht geen zorgen meer hebben
de relatie 1 verbinding, 2 de vriendschap, de verkering
uitdagen iets doen of zeggen om een reactie uit te lokken
verbijsterd verbaasd en in de war
volmaakt perfect, foutloos
de aantrekkingskracht de uitstraling die maakt dat iemand graag naar je kijkt
het accessoire het versiersel bij je kleding, zoals een riem of een tas
attent met zorg en aandacht voor anderen
communiceren met elkaar praten; informatie overbrengen
eentonig saai, steeds hetzelfde
erkennen toegeven, zeggen dat het zo is
in tegenstelling tot anders dan
indrukwekkend wat veel indruk maakt, groots
het initiatief wat je als eerste voorstelt of doet
ontwricht verstoord, ontregeld
je hart uitstorten alles zeggen wat je dwars zit
spectaculair heel bijzonder en wat de aandacht trekt
verwerken ermee bezig zijn tot je het kunt accepteren
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards