Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Woorden 1 & 2 h1.3

Klas 1KGT h1.3

QuestionAnswer
aanleg hebben voor talent hebben voor iets
buitengewoon meer dan gewoon, bijzonder
de carrière het krijgen van een steeds betere baan of positie
het ezelsbruggetje hulpmiddel om iets te onthouden
gedreven met een sterk verlangen
gemotiveerd er zin in hebben en het belangrijk vinden
individueel zonder andere mensen
de inspanning de moeite, de kracht die nodig is
kritisch niet zomaar alles geloven, niet snel tevreden zijn
ontwikkelen dingen erbij leren, ergens beter in worden
praktisch handig, goed in dingen doen
presteren iets voor elkaar krijgen door inspanning
sociaal met gevoel voor andere mensen
uitblinken in ergens opvallend goed in zijn
uitzonderlijk heel bijzonder, zeldzaam
variëren afwisselen, met steeds een kleine verandering
combineren losse dingen bij elkaar brengen, samenvoegen
de concentratie de aandacht op één ding
de concurrent iemand die hetzelfde wil bereiken als jij, terwijl er maar plaats is voor één
favoriet waar je het meest van houdt
de houding de manier waarop je staat of zit, de manier waarop je je gedraagt
in gedachten bedenken, het je voorstellen
inprenten onthouden
de kans de mogelijkheid
de omgeving wat er om je heen is, de streek
de opleiding de school, de studie
de stijl de manier waarop je tekent, danst, zingt enzovoort
de voorsprong het verder zijn dan een ander
zelfverzekerd met veel vertrouwen in jezelf
zogeheten zo genoemd, bij wijze van spreken
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards