Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Woorden 1 & 2 h1.3

Klas 1KGT h1.3

QuestionAnswer
aanleg hebben voor talent hebben voor iets
buitengewoon meer dan gewoon, bijzonder
de carrière het krijgen van een steeds betere baan of positie
het ezelsbruggetje hulpmiddel om iets te onthouden
gedreven met een sterk verlangen
gemotiveerd er zin in hebben en het belangrijk vinden
individueel zonder andere mensen
de inspanning de moeite, de kracht die nodig is
kritisch niet zomaar alles geloven, niet snel tevreden zijn
ontwikkelen dingen erbij leren, ergens beter in worden
praktisch handig, goed in dingen doen
presteren iets voor elkaar krijgen door inspanning
sociaal met gevoel voor andere mensen
uitblinken in ergens opvallend goed in zijn
uitzonderlijk heel bijzonder, zeldzaam
variëren afwisselen, met steeds een kleine verandering
combineren losse dingen bij elkaar brengen, samenvoegen
de concentratie de aandacht op één ding
de concurrent iemand die hetzelfde wil bereiken als jij, terwijl er maar plaats is voor één
favoriet waar je het meest van houdt
de houding de manier waarop je staat of zit, de manier waarop je je gedraagt
in gedachten bedenken, het je voorstellen
inprenten onthouden
de kans de mogelijkheid
de omgeving wat er om je heen is, de streek
de opleiding de school, de studie
de stijl de manier waarop je tekent, danst, zingt enzovoort
de voorsprong het verder zijn dan een ander
zelfverzekerd met veel vertrouwen in jezelf
zogeheten zo genoemd, bij wijze van spreken