Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Woorden 1 & 2 h3.3

Klas 1BK h3.3

QuestionAnswer
aarzelen je bent onzeker en je wacht nog even
de dreiging het gevaar dat misschien komt
de faalangst angst om fouten te maken, waardoor je minder presteert
gespannen nerveus, onrustig
de inspanning de moeite
je uiterste best doen het zo goed mogelijk willen doen
de aanpak hoe je iets gaat doen
bereiken 1 op een plaats aankomen; 2 een resultaat halen; 3 contact met iemand krijgen
de ervaring wat je hebt geleerd door wat je hebt meegemaakt
extreem buitengewoon, tot in het uiterste
griezelig eng
hopen graag willen dat iets gebeurt
inspireren mensen enthousiast maken
levensgevaarlijk heel erg gevaarlijk, zo gevaarlijk dat je er dood door kunt gaan
moedig dapper,iets durven doen wat je eng vindt
opvallend wat de aandacht trekt
de stunt heel bijzondere prestatie
de uitdaging een moeilijke taak
zich voornemen om met jezelf afspreken om iets te gaan doen
moeite kosten het vraagt veel inspanning
de neiging hebben om iets steeds doen, zonder besef
nerveus zenuwachtig
onvoorspelbaar zo dat je niet kunt raden wat er gaat gebeuren
de oorzaak de reden waarom iets gebeurt of is
de sfeer de stemming, hoe het voelt om er te zijn
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards