Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Excel

TermDefinition
Абсолютне посилання частина формули, яка є адресою комірки та посилається на дану комірку незалежно від положення формули. Прикладами абсолютних посилань є: $A$1, $B$1.
Адреса комірки місцезнаходження комірки в таблиці для подальшого звертання до даних, які в ній містяться. Приклад адреси: $A$1, B1.
Аркуш місце для обробки даних. Аркуш Excel складається з комірок, що утворюють стовпчики та рядки. Аркуші поєднуються в книгу Microsoft Excel. Інколи аркуші Excel називають електронною таблицею
Відносне посилання на комірку частина формули, яка є адресою комірки й посилається на дану комірку залежно від поточного положення формули. Прикладами абсолютних посилань є: A1, B1.
Запит у Microsoft Access засіб для пошуку даних за простою, складною чи складеною умовою пошуку.
Книга в Microsoft Excel файл, який використовується для обробки та збереження даних. Кожна книга може складатися з кількох аркушів.
Макрос серія команд і функцій, що зберігається в модулі Visual Basic.
Модуль сукупність описів і процедур за допомогою мови Visual Basic.
Список набір рядків аркуша, що містить пов’язані дані. Список може використовуватися як база даних, де рядки — це записи, а стовпчики — поля. Перший рядок списку при цьому містить назви стовпчиків (полів).
Формула сукупність значень, посилань на інші комірки, функцій і операторів, що дає можливість отримати нове вихідне значення з вхідних значень. Формули в Excel завжди починаються знаком рівності (=).
Функції складні формули, які виконують обчислення за заданими величинами, що називаються аргументами, й у вказаному порядку, який називається синтаксисом.
Ярлик аркуша ім’я аркуша книги Excel у нижній частині вікна книги.
Created by: 462958123867556