Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Industry

Business

QuestionAnswer
Cad é Tionscal Eastósach? Seo ag baint na bain ábhar atá de dhíth ar nha deantúsóírí ó talamh, an farraige agus an t-aer.
Cad é Tionscail Tógáil? Seo nuair atá comhlacht ag tógáil rudaí ar nós Scoileanna, monarchan, orpidéal agus aerphoirt.
Cad é Déantúsóir? Seo an gnó nó comhlacht atá ag deanamh táirgí.
Cad iad na 3 cinéal tairgaíocht? Tairgaíocht Príomhúil, Táinaisteach agus Treasach.
Cad é Tairgaíocht Príomhúil? Seo iad na táirgí a dheantar as bun abhair a fhaigfhtear ón talamh, farraige agus an t-aer.
Cad é tairgaíocht Tainaisteach? Seo nuair a dheantar comhlacht táirgí i monarchanna as na rudaí msh. an talamh an farraige agus an t-aer.
Cad é tairgaíocht treasach? Seo nuair a cuireann daoine seirbhísí ar dhíol do daoine eile.
Cad é tomhaltóir? Seo duine atá ag ceannacht táirgí do a úsáid féin.
Cad é mórdhíoltóir? Seo siopa mór a ceannaíonn miondhíoltóir a chuid stoc ó a iompraíonn na táigí chuig an miondíoltóir.
Cad é miondíoltóir? Seo siopa a díolann táirgí díreach don tomhaltóir.
Ainmní 5 cinéal miondíoltóir. Miondíoltóir neamhspleach, Grúpaí mórdhíoltóir agus siombaillí, Ollmhargaithe, Siopa Ilranna agus Franchise.
Cad é franchising? Seo nuair a thugann comhlacht cead do duine siopa nó bialann a oscailt i ainm s'acu.
Created by: Marymartin