Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Zkratky taktika

Použití vzdušných sil AČR v operacích

ZkratkaAnglickyČesky
AAP Allied Administrative Publication Spojenecká administrativní publikace
AAW Air-to-air warfare Vzdušný boj
ABCCC Airborne Battlefield Command and Control Centre Vzdušné středisko velení a řízení na bojišti
ABFAC Airborne Forward Air Controller Létající předsunutý letecký návodčí
ACC Air Component Commander Velitel vzdušné složky
ACE Airborne Command Element Vzdušný prvek velení
ACS Airspace Control System Systém řízení vzdušného prostoru
ADC Air Defence Commander Velitel protivzdušné obrany
AECO Aeromedical Evacuation Coordination Officer Koordinační důstojník vzdušného zdravotnického odsunu
AELO Aeromedical Evacuation Liason Officer Styčný důstojník vzdušného zdravotnického odsunu
AEOO Aeromedical Evacuation Operations Officer Důstojník pro letecké zdravotnické operace
AEW Airborne Early Warning Letající prostředky včasné výstrahy
ALCC Airlift Coordination Centre Koordinační centrum vzdušné přepravy
ALO Air Liason Officer Styčný důstojník vzdušných sil
AMCP Air Maritime Coordination Procedures Postupy pro koordinaci činností mezi vzdušnými silami
ASFAO Anti Surface Force Air Operations Vzdušné operace proti povrchovým silám
ASUW Anti Surface Warfare Boj proti hladinovým cílům
ASW Antisubmarine Warfare Boj proti podmořským cílům
BALO Brigade Air Liason Officer Styčný důstojník vzdušných sil na úrovni brigády
BAPD British Air Power Doctrine Britská doktrína vzdušných sil
BCD Bttlefield Coordination Detachment Styčný prvek koordinace na bojišti
BMD British Military Doctrine Britská vojenská doktrína
C4I Command, Control, Communications, Computers, and Intelligence Velení, řízení, spojení, počítačové zabezpečení a zpravodajská činnost
CAO Counter Air Operations Protivzdušné operace
CAP Combat Air Patrol Vzdušná bojová hlídka
CCD Camouflage, Concealment and Deception Maskování, ukrytí a klamání
CCIR Command Critical Information Requirements Požadavky na důležité informace
CCIRM Collection Coordination and Intelligence Requirements Management Řízení zpravodajských požadavků, jejich koordinace a shromáždění
CFL Coordinate Fire Line Čára koordinace palebné podpory
CR Combat Rescue Bojová záchrana
DALO Division Air Liaison Officer Styčný důstojník vzdušných sil na úrovni divize
DCA Defensive Counter Air Obranné protivzdušné operace
DEAD Destroy of Enemy Air Defence Zničení nepřátelské protivzdušné obrany
EPM Electronic Protective Measures Elektronická ochranná opatření
ESM Electronic Support Measures Elektronická podpůrná opatření
EW Early Warning Včasné varování
FFA Fire Free Area Prostor neomezeného vedení palby
FFZ Free Fire Zone Prostor povolené palby
FSCL Fire Support Coordination Line Čára koordinace palebné podpory
IMO International Maritime Organisation Mezinárodní námořní orzanizace
JAAP Joint Air Allocation Plan Plán rozdělení vzdušných sil
JFLogC Joint Force Logistic Commander Velitel logistiy společných sil
JFMS Joint Force Movement Staff Štáb společných sil pro přepravu
JITL Joint Integrated Target List Společný integrovaný seznam cílů
JPITL Joint Prioritised Integrated Target List Společný integrovaný seznam cílů dle ustanoveného pořadí ničení
JSTARS Joint Surveillance and Target Attack Radar System Společný radarový systém sledování a úderu na cíle
JTCB Joint Target Coordination Board Společný koordinační výbor pro cíle
LAN Local Area Network Místní počítačová síť
MLE Maritime Liaison Element Styčná skupina námořních sil
NFA Non-fire Area Prostor zakázané palby
NFZ No Fire Zone Zóna zakázané palby
OCA Offensive Counter Air Operation Útočné protivzdušné operace
PSO Peace Support Operations Operace na podporu míru
RAL Rapid Air Land Rychlý přistávací výsadek
RCC Rescue Coordination Centre Koordinační středisko záchranné služby
RFA Restricted Fire Area Prostor omezené palby
RFL Restrictive fire Line Čára omezené palby
SFLE Special Forces Liaison Element Styčný prvek speciálních sil
SIGINT Signals Intelligence Rádiové zpravodajství
SOLE Special Operations Liaison Element Styčná skupina speciáních sil
TACCS Tactical Air Command and Control System Taktický systém velení a řízení vzdušných sil
WAN Wide Area Network Vnější počítačová síť
WEA Weapon Effects Analysis Hodnocení efektivnosti zbraní
Created by: VencaDanek
Popular Aviation sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards