Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 4 Thema 7

woordomschrijving
de kunst vaak mooie dingen die mensen hebben gemaakt: schilderijen, tekeningen, muziek, toneel, ballet
de schouwburg een gebouw waar toneelstukken, ballet en andere voorstellingen te zien zijn
de galerie een ruimte waar je kunst kunt bekijken en kopen
het ballet de kunst van het dansen
de ballerina een balletdanseres
de pirouette snel ronddraaien op 1 voet
het toneel een podium: een verhoging in een zaal, waarop toneelstukken worden gedaan
overdrijven doen alsof iets heel groot, heel erg of heel mooi is
eigenaardig vreemd, raar
gedurende tijdens, zolang het duurt
glunderen heel blij kijken
de scene een stukje uit een toneelstuk of film
de tutu kort rokje voor een ballerina
Created by: Meester Paul