Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 8 Thema 7

Verschillen (week 2)

woordomschrijving
bekrompen als je geen of weinig begrip hebt voor de wensen en ideeën hebt van andere mensen
ruimdenkend als je begrip hebt voor de wensen en ideeën van andere mensen
overgevoelig te gevoelig, snel boos of verdrietig
koelbloedig kalm en niet in paniek raken in een noodgeval
gelaten zonder iets terug te doen of te zeggen, berustend
desalniettemin toch, ondanks dat
sjorren ergens aan trekken, om het los of vast te maken of om het te verplaatsen
tolereren toelaten dat iets gebeurt
wezenlijk iets wat raakt aan de belangrijkste kenmerken van een persoon
zich verheffen omhooggaan, boven de omgeving uitsteken
eigen haard is goud waard het is het fijnst om in je eigen huis te zijn
op onbegrip stuiten iemand of iets wordt niet begrepen door een ander
laken afkeuren
de buitenstaander iemand die er niet bij hoort
Created by: Meester Paul