Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Spotlight 8_4

QuestionAnswer
get around liikkua paikasta toiseen
a vehicle kulkuneuvo
a passport passi
a flight lento
a ticket lippu
a passenger matkustaja
a station asema
baggage matkatavarat
travel matkustaa
nearby lähellä oleva
on foot jalkaisin
belong to kuulua
a dance group tanssiryhmä
take part in ottaa osaa
coast to coast rannikolta toiselle
an event tapahtuma
across halki
altogether yhteensä
a student oppilas, opiskelija
reserve varata
a journey matka
change vaihtaa
decide päättää
a stopover pysähdys
perform esiintyä
burn polttaa
fuel polttoaine
harm vahingoittaa
an evironment ympäristö
get sick voida pahoin
dizzy pyörryksissä
dumb tyhmä, typerä
agree with olla samaa mieltä
a dining car ravintolavaunu
spend, spent, spent kuluttaa, viettää
a conductor konduktööri
what if entä jos
get off nousta kyydistä
a pillow tyyny
luckily onneksi
share jakaa
a seat istuin
a toilet vessa
a shower suihku
a lack of room tilan puute
own oma
either kumpikaan
relax rauhoittua
pull vetää
become, became, become tulla joksikin
no sweat helppoa
upper ylempi
lower alempi
mind panna pahakseen
deal sopiiko
fine by me sopii minulle
I wonder how mitenkähän
far pitkälle
get hurt satuttaa itsensä
a surprise yllätys
let go of päästää irti
sprain nyrjäyttää
an ankle nilkka
a fault syy, vika
maybe ehkä
a bruise mustelma
take off riisua
a sock sukka
have a look katsoa, vilkaista
swollen turvonnut
an ice cube jääpala
a pocket tasku
a first-aid kit ensiapulaukku
a restroom vessa
a tape teippi
almost melkein
hold on to pitää kiinni
serious vakava
broken murtunut, rikki
a bone luu
blame syyttää
gonna aikoa
going to aikoa
miserable surkea
a beginning alku
a trip of a lifetime elämänsä matka
a state osavaltio
an emerald smaragdi
an island saari
the Rocky Mountains Kalliovuoret
the Pacific Ocean Atlantin valtameri
the Great Lakes Suuret järvet
a platform asemalaituri
a river joki
a mountain vuori
a lake järvi
a forest metsä
farmland viljelysmaa
prairie preeria
along the way matkan varrella
hundreds of satoja
a couple pari
a backpack reppu, rinkka
get on nousta junaan
mind panna pahakseen
not at all ei ollenkaan
no kidding ihanko totta
you bet taatusti
show, showed, shown näyttää
an aisle käytävä
break, broke, broken rikkoa, murtaa
over there tuolla
already jo
leave, left, left lähteä, jättää
for a while vähään aikaan
a boom box soitin, mankka
be up for olla valmis
exercise liikunta
practice harjoitus
a backpacker reppumatkailija
a performance esitys
only vain, ainoastaan
stay jäädä, pysyä
feel low tuntea olonsa surulliseksi
a zone vyöhyke, alue
an elderly couple iäkäs pariskunta
heavy painava, raskas
a suitcase matkalaukku
hand luggage käsimatkatavarat
a place paikka
opposite vastapäätä
a seat istuin
a fella, fellow kaveri
sure totta kai
rest levätä, lepuuttaa
baggage matkatavarat
kind ystävällinen
be able to kyetä pystyä
lift nostaa
by the way muuten
hear, heard, heard kuulla
ma'am rouva
a trip matka
not exactly ei aivan
press painella, käsitellä
an accident onnettomuus, tapaturma
a shame harmi, sääli
in a few days muutaman päivän päästä
sneakers lenkkarit
socks sukat
a husband aviomies
a pro, professional ammattilainen
decide päättää
do the trick tehota
properly kunnolla
since jostakin lähtien
relieved helpottunut
a stranger muukalainen
fix korjata
Josh's luck was turning Joshin onni oli kääntymässä
a zone therapist vyöhyketerapeutti
a concert konsertti
a coin kolikko
sightseeing nähtävyyksien katseleminen
a building rakennus
throw, threw, thrown heittää
space avaruus
bury haudata
be a celebration juhlistaa
an elevator hissi
Chicago Union Station Chicagon päärautatieasema
exactly aivan, tarkalleen
on time ajallaan
exiting jännittävä
modern nykyaikainen
different erilainen
a cultural background kulttuuritausta
African afrikkalainen
Italian italialainen
Chinese kiinalainen
Finnish suomalainen
can't wait ei malta odottaa
a sight nähtävyys
a place of interest mielenkiintoinen paikka
join liittyä
a guided tour opastettu kierros
popular suosittu
a tourist attraction turistikohde
Museum Campus museoalue
a leader johtaja
science education tiedekasvatus
young people nuoret
understand, understood, understood ymmärtää
offer tarjota
accept hyväksyä
apply for a job hakea työpaikkaa
decide päättää
be up to päättää
a boss esimies, pomo
a place paikka
lucky onnekas
anyway joka tapauksessa
a terrace terassi
a skyline kaupungin siluetti
tonight tänä iltana
bring, brought, brought tuoda
special erityinen
a musical performance musiikkiesitys
permission lupa
belive uskoa
breathtaking henkeäsalpaava
awesome mahtava
at last lopulta
stay asua, oleskella, yöpyä
a hostel hostelli
be located sijaita
audition suorittaa esiintymiskoe
nationwide maanlaajuinen
a head judge tuomariston puheenjohtaja
be impressed olla vaikuttunut
original omaperäinen
timing ajoitus
improve parantua, edistyä
instead of sen sijaan
every other day joka toinen päivä
a reporter toimittaja
interview haastatella
congratulations onneksi olkoon
an experience kokemus
give it our best tehdä parhaansa
above all else ennen kaikkea
a pyramide pyramidi
trust luottaa
say hello to lähettää terveisiä
on national radio valtakunnallisella radiokanavalla
in that case siinä tapauksessa
a rap artist räppäri
fix korjata, laittaa kuntoon
grateful kiitollinen
Created by: kuittinen