Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 8 Thema 7

Verschillen (week 1)

woordomschrijving
de persoonlijkheid je karakter en de eigenschappen waardoor je verschilt van andere mensen
de identiteit dat wat eigen aan jou is, zowel officieel als persoonlijk, en je maakt tot wie je bent
de burgerlijke staat of je getrouwd , ongetrouwd, gescheiden of weduwe/wedunaar bent.
de nationaliteit van welk land je burger bent
buitengewoon heel erg goed
sensationeel adembenemend, helemaal geweldig
zich uiten zeggen, opschrijven of op een andere manier laten weten wat je denkt of voelt
de contactadvertentie een advertentie die je plaatst, omdat je iemand wilt ontmoeten
daadwerkelijk echt
de context de omgeving waarin je iets ziet, hoort of leest; vb. in voetbal betekent 'fluiten' het leiden van een wedstrijd door een scheidsrechter
het opzicht vanuit een bepaalde kant bekeken; vb. het verschil tussen een jongen en een meisje
appels met peren vergelijken twee dingen met elkaar vergelijken die niet met elkaar te vergelijken zijn, omdat ze zo veel van elkaar verschillen
coachen begeleiden
het griesmeel grof meel tarwe, maïs of rijst
Created by: Meester Paul
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards