Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 8 Thema 7

Verschillen (week 1)

woordomschrijving
de persoonlijkheid je karakter en de eigenschappen waardoor je verschilt van andere mensen
de identiteit dat wat eigen aan jou is, zowel officieel als persoonlijk, en je maakt tot wie je bent
de burgerlijke staat of je getrouwd , ongetrouwd, gescheiden of weduwe/wedunaar bent.
de nationaliteit van welk land je burger bent
buitengewoon heel erg goed
sensationeel adembenemend, helemaal geweldig
zich uiten zeggen, opschrijven of op een andere manier laten weten wat je denkt of voelt
de contactadvertentie een advertentie die je plaatst, omdat je iemand wilt ontmoeten
daadwerkelijk echt
de context de omgeving waarin je iets ziet, hoort of leest; vb. in voetbal betekent 'fluiten' het leiden van een wedstrijd door een scheidsrechter
het opzicht vanuit een bepaalde kant bekeken; vb. het verschil tussen een jongen en een meisje
appels met peren vergelijken twee dingen met elkaar vergelijken die niet met elkaar te vergelijken zijn, omdat ze zo veel van elkaar verschillen
coachen begeleiden
het griesmeel grof meel tarwe, maïs of rijst
Created by: Meester Paul