Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 6 Thema 7

Boeken (week 1)

woordomschrijving
de redacteur de persoon die de teksten van een krant, boek of tijdschrift nakijkt en verbetert
de vormgever de persoon die ervoor zorgt dat de pagina`s van een krant, boek of tijdschrift mooi en leesbaar zijn
de drukker de persoon die ervoor zorgt dat beeld en tekst van een krant, boek of tijdschrift op papier afgedrukt worden
aanbevelen zeggen dat iets of iemand goed is
afraden zeggen dat iets of iemand niet goed is
de belevenis iets (spannends) wat je meemaakt
favoriet datgene wat je het mooiste of beste vindt
geloofwaardig iets waarvan je kunt geloven dat het waar is
stichten iets laten ontstaan, iets beginnen
voldoen aan iets is zoals het zou moeten zijn; vb. de vakantie voldoet aan je verwachtingen
bedwingen tegenhouden, overwinnen
lang van stof zijn iets heel uitgebreid vertellen
de smoes iets verzinnen om je uit een vervelende situatie te redden; een kleine leugen
selecteren uit een groot aantal dingen een kleiner aantal kiezen
Created by: Meester Paul