Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 5 Thema 7

Smaak (week 1)

woordomschrijving
de recensie een tekst waarin iemand zijn mening geeft over een boek, film of toneelstuk
het argument de reden waarom je iets vindt of doet
het oordeel wat je ergens van vindt, je mening
oersaai heel erg saai
interessant iets waar je meer over wilt weten
de burcht een kasteel
splijten iets in de lengte in stukken slaan of breken; vb. een plank
overigens daar komt nog bij dat...
de wildernis een woest gebied waar geen mensen wonen
de smaak dat wat je mooi en belangrijk vindt; vb. kledingsmaak
de tijd van je leven hebben als je ergens een tijdje bent en je vindt het er geweldig leuk
aan de ene kant / aan de andere kant twee dingen van twee kanten bekijken, vb. wat leuk is en minder leuk is
het rijk een ander woord voor land; denk aan Frankrijk en Oostenrijk
genieten als je ergens van geniet, vind je het heel fijn
Created by: Meester Paul