Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

bostda_Dutch

bostda_Dutch codeplus Hoofdstuk 7

TermDefinition
monteur, (de) mechanic
netto nett
ooit one day
repareren to repair
tenminste at least
verdienen to earn
vertalen to translate
vliegtuig, (het) aeroplane
afhankelijk dependent
bestaan uit to consist of
bestelling, (de) order
bewerken to edit
blad, (het) magazine
direct direct
enthousiast enthusiastic
hekel (een hekel hebben aan) to hate, dislike
hetzij … hetzij either … or
huishouden, (het) housekeeping
samenstellen to compile
secretaresse, (de) secretary
streng strict
uiteindelijk eventually
voorbereiden to prepare
werkzaamheden, (de) activities, duties
zoals as, like
inhouden (betekenen) to mean
klaarmaken get ready, prepare, cook
medewerker, (de) staff member
personeel, (het) staff
raar strange
rond (tijd: rond half drie) round (round half past two)
thuiszorg, (de) home care
uitzendbureau, (het) temporary employment agency
vergadering, (de) meeting
vervolgens then
verzorger, (de) caretaker
wekker, (de) alarm (clock)
administratie, (de) administrative work
bevatten to contain
bieden offer
bureau, (het) agency, bureau
burgerlijke staat, (de) civil status
cv, (het) (curriculum vitae) cv, résumé
eis, (de) requirement
gehuwd married
hoofdkantoor, (het) head office
hopen to hope
inhouden (wat de baan inhoudt) to imply (what the job implies)
kantoor, (het) office
minimaal at least
mondeling orally
overzicht, (het) survey
seizoen, (het) season
sfeer, (de) atmosphere
sollicitant, (de) applicant
solliciteren to apply (for)
tip, (de) tip
vloeiend fluent(ly)
bedrijf, (het) company
bruto gross
buurt, (de) neighbourhood
eng scary
gast, (de) guest
geschikt suitable
momenteel at present
ontwerp, (het) draft, (de)
receptioniste, (de) receptionist
reclamebureau, (het) advertising agency
schoonmaken to clean
slag, (de) (aan de slag gaan) get to work
ster, (de) (vijfsterrenhotel) star (a five-star hotel)
telefoniste, (de) operator
werknemer, (de) employee
blijken to appear
onderzoek, (het) research, inquiry
Hoe ziet je dag eruit? What does your day look like?
beslissen decisions
verdiensten to earn / salary
ik ben wel tevreden I am satisfied
met plezier with pleasure
repareren to fix
bewerken to work
bestaat uit consists of
samenstellen to compose
voorbereid prepared
monteur (de) mechanic
werkzaamheden proceedings
netto net
afhankelijk dependent
tenminste at least
het huishouden doen keep house / do housework
boos maken anger
uiteindelijk in the end
hetzij..hetzij.. either...or...
ooit ever / once upon
is streng is strict
meteen right away
bruto gross (pay)
vervolgens then
verzorger provider
wekker alarm clock
Ten slotte finally
inhoudt means
biedt offers
bevat contains
eis requirement
ervaring experience
sfeer atmosphere
overzicht summary
mondeling oral
sollicitatie job application
eisen requirements
bevat contains
biedt offers
de baan houdt in the job entails
vloeiend fluent
voorjaar spring
lente spring
burgerlijk staat civil state (married, single)
Daarnaast besides that
komt 's avonds meestal pas laat thuis. come evening mostly home late.
dit werk bevalt me prima this work pleases me
gewoon eens lekker lang in bed blijven liggen just have a nice long lie in bed
Kun je ons laten weten welke dag voor jou ok is Can you let us know what day it is ok for you
heb je ervaring? do you have experience?
verdienen to earn
het lijkt me wel heel leuk it seems very nice
geschikt suitable
eventueel potentially
vrij groot ja pretty big yes
werknemer employee
reclamebureau advertising agency
ontwerp (het) design
eng spooky
blijkt turns out
zullen we aan de slag gaan shall we get started?
de slag gaan getting started
trouwjurk wedding dress
uitgebreid extensive
allerlei all
om zoveel mogelijk ervaring opdoen. to gain as much experience as possible.
ik heb altijd het liefst I always prefer
toen heb ik de stap dus genomen when I have therefore taken the step
vaste klanten regular customers
inmiddels meanwhile
Het klaarmaken van het vlees Preparing the meat
visgerechten gebeurt bijna altijd vlak voordat het op tafel komt. seafood almost always happens just before it reaches the table.
Tussen acht en tien uur komen de meeste bestellingen en om een uur of elf is het restaurant meestal leeg. Between eight and ten hours, most of the orders and eleven o'clock, the restaurant is usually empty.
Ja dat is zeker zo, maar het allerbelangrijkste is dat ik mijn werk nog steeds met heel veel plezier doe Yes, that is certainly true, but the most important thing is that I do my job is still a lot of fun
Vaak bedenk ik ook zelf nieuwe dingen. Often I think of myself new things.
klaarmaken getting ready
bieden offer
bevat contains
werkervaring work experience
voorzichtig cautious
Manu werkt het liefst bij een klein bedrijf Manu prefers to work in a small business
een van de eisen voor die baan is dat je ook op zaterdag kunt werken one of the requirements for the job is that you can also work on Saturdays
sfeer atmosphere
echter however
fooi tip
Het is ontzettend druk op het werk It is extremely busy at work
hekel dislike
uit bestaan consist of
zijn werk bestaat uit uit heel veel verschillende dingen. His work consists of lots of different things.
ik heb zo'n hekel dat werk I hate that job
zo'n such a
streng strict
de eisen zijn streng the requirments are strict
ik heb haast I hurry
stofzuigen vacuuming
verplicht compulsory
nachtdienst night shift
onderdelen accessories
Ik Vind Het Wel eng om gesprek te gaan I find it scary to talk
goedkeuren approve
Created by: bostda
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards