Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

bostda_Dutch

bostda_Dutch codeplus Hoofdstuk 5

TermDefinition
bewegen to move
bezig zijn met working on
fysiotherapie (de) physiotherapy
horen to hear
interessant interesting
oefenen to train, to practise
omgaan met to handle, to manage
opleiding (de) training, schooling
schouder (de) shoulder
spier (de) muscle
theorie (de) theory
uitleggen to explain
als if, when, as
architect (de) architect
basisschool (de) primary school
beroep (het) profession
duur (de) duration
Engels English
havo (de) higher general secondary education
hbo (het) higher vocational education
jongere (de) young person
kok (de) cook, chef
leraar (de) teacher
leren (iets leren) to learn
maatschappelijk werker (de) social worker
mbo (het) intermediate vocational education
meevallen (dat valt wel mee) that’s not so bad
middelbaar (middelbare school) secondary (secondary school)
niveau (het) level
onderwijs (het) education
piloot (de) pilot
theoretisch theoretic(al)
verpleegkunde (de) nursing
vmbo (het) intermediate general secondary education
vooropleiding (de) (preliminary) training
vwo (het) pre-university education
wetenschappelijk scientific
afstuderen to graduate
baan (de) job
biologie (de) biology
economie (de) economy
geleden ago
geneeskunde (de) medicine
hogeschool (de) college
opeens suddenly
opnieuw once again / all over again
stap (de) step
stom stupid
studie (de) studies
terwijl while
toekomst (de) future
verleden (het) past
beoordelen to judge
gesprek (het) talk, conversation
gymnastiek (de) gymnastics
huiswerk (het) homework
komst (de) (bedankt voor uw komst) thanks for coming
leren (studeren, onderwijzen) to study, to teach
meegeven give
meester (de) (school) mister (school)
onvoldoende unsatisfactory, insufficient
prestatie (de) achievement
rapport (het) (school) report
rekenen (het) arithmetic
samenwerken to work together
sociaal social
taal (de) language
tekenen to draw
tempo (het) tempo, pace
vak (het) subject, trade, profession
voldoende (de) pass
aanpakken to organise
actief active
controleren to check
ervaring (de) experience
hard hard
juffrouw (de) (school) miss (school)
kritisch critical
leerling (de) student, pupil
mening (de) opinion
motivatie (de) motivation
radio (de) radio
tevreden satisfied
uitspreken to pronounce
zeuren to nag
Wat is waar? What is true?
hoorcolleges lectures
hier zie je zo'n hoorcollege Here you see such a lecture
dat is soms best moeilijk which is sometimes quite difficult.
Je moet namelijk heel veel weten. You must know a lot.
Je moet ook heel veel zelf opzoeken You also need a lot of self-learning
meevalt too bad
uitleggen to explain
bewegen to move, exercise
bezig busy
onderwijs education
niveau (het) level
Je Wilt Leren Autorijden you want to learn to drive
omgaan to deal, to handle
Je Moet Veel bewegen en gezond eten You Must Many exercise and healthy eating
Je Moet Niet Met Die Jongen omgaan You Should Not With That Boy deal
verpleegkunde nursing
moet je horen, ik moet je iets geks vertellen listen, I have to tell you something crazy
moet je horen, listen
vooropleiding training
beroepsonderwijs vocational
spieren muscles
valt niet mee is not easy
Wat Lijkt je What Seems you
waarschijnlijk probably
Nee,niet echt,dat wist ik pas veel later No, not really, I knew much later
terwijl while
Ik Heb Mijn Geld Thuis Laten Liggen I Have My Money at Home
opeens suddenly
geneeskunde medicine
opnieuw again
stap step
toekomst (de) future
verleden (het) past
hij kan helemaal niet met geld omgaan he can not handle money
verlegen shy
rapport report card
voldoende enough
onvoldoende not enough, inadequate
tempo pace
kunnen we daar iets aan doen? can we do something about it?
bedankt voor het gesprek Thanks for the interview
jullie bedankt voor jullie komst Thank you for coming
gewoon just
ik kan haar wat huiswerk meegeven I can give her some homework
meegeven to give
Gewoon Heel Goed Just Very Good
Waar willen jullie over praten? What do you want to talk about?
rekenen to count, arithmatic
beoordelen to review
voeren to carry
onderwijs education
vak section, area
Fijn dat je er bent Good to see you here
vakken courses, sections
aanbieden to offer
kook eens wat anders cooking something different
eens wat anders something different
eet nog wat eat some
vergeet het maar forget it
geef mij maar Amsterdam give me Amsterdam
geef mij maar give me
we hebben nu nog 8 zakjes van Ref Gene assay op voorraad We now have 8 bags of Reference Gene Assay in stock
Created by: bostda
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards