Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 7 Thema 6

Andere talen (week 3)

woordomschrijving
de verrijking iets waar je als persoon beter van wordt, in de vorm van geld of een ervaring
de verarming iets waar je als persoon armer van wordt
de straattaal een taal met eigen woorden en zinnen die jongeren onder elkaar gebruiken
de codetaal de geheimtaal
de vaktaal de taal die mensen met hetzelfde beroep (vak) met elkaar gebruiken
teren op genoeg hebben aan
de mengelmoes van alles door elkaar
stellen beweren, zeggen dat het zo is
absurd heel erg raar, belachelijk
wijten aan de schuld leggen bij iemand anders
stukje bij beetje langzaam en geleidelijk
naar hartelust zoveel je maar wilt
he braille het blindenalfabet, dat bestaat uit bobbeltjes die door een vlak oppervlak drukken
Created by: Meester Paul