Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 6 Thema 5

Aarde (week 2)

woordomschrijving
het poolklimaat het gemiddelde weer in het gebied op en rond de Noordpool en Zuidpool; het is het hele jaar koud
het woestijnklimaat het gemiddelde weer in het gebied in en bij een woestijn; het regent er weinig
legaal als iets mag volgens de wet, vb. oversteken op het zebrapad
illegaal als ietsa niet mag volgens de wet; vb. `s avonds fietsen zonder licht
de Eskimo iemand die in het noorden van Amerika woont, of in de buurt van de Noordpool
de iglo een ronde hut gemaakt van blokken sneeuw
beroerd niet lekker of ellendig
beseffen iets begrijpen of in de gaten hebben
massaal met heel veel tegelijk
de (milieu)vervuiling als mensen lucht, water en grond vervuild hebben
beperken een grens stellen aan iets
alles op een rijtje zetten alles wat gebeurd is onder elkaar zetten, zodat je een goed overzicht hebt en er goed kunt over nadenken
barbaars erg wreed, vb. iemand met opzet en zonder medelijden pijn doen
de bezittingen alle dingen die je hebt, die van jou zijn
Created by: Meester Paul