Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 5 Thema 5

In de ruimte (week 2)

woordomschrijving
het ruimtestation een ruimtevoertuig waar verschillende astronauten een tijdje blijven om onderzoek te doen
de aarde de planeet waarop wij leven
de satelliet een apparaat dat om de aarde draait, het maakt foto`s van de aarde, of zendt tv-programma`s uit
het laboratorium een grote ruimte waar proeven gedaan worden, er worden dingen onderzocht
de wetenschapper iemand die voor zijn beroep dingen onderzoekt om steeds meer daarover te weten te komen
de proef een onderzoek naar hoe iets werkt
op slag opeens
het zonnestelsel de zon en de planeten die om de zon draaien
de smeerboel een vieze troep
de telescoop een soort grote verrekijker waarmee je naar de sterren en planeten kijkt
gedeeltelijk voor een deel
een luchtje scheppen even naar buiten gaan
de professor hij is heel geleerd, hij weet erg veel van een onderwerp
het onderzoek je probeert zo veel mogelijk te weten te komen van iets
Created by: Meester Paul