Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 5 Thema 5

In de ruimte (week 2)

woordomschrijving
het ruimtestation een ruimtevoertuig waar verschillende astronauten een tijdje blijven om onderzoek te doen
de aarde de planeet waarop wij leven
de satelliet een apparaat dat om de aarde draait, het maakt foto`s van de aarde, of zendt tv-programma`s uit
het laboratorium een grote ruimte waar proeven gedaan worden, er worden dingen onderzocht
de wetenschapper iemand die voor zijn beroep dingen onderzoekt om steeds meer daarover te weten te komen
de proef een onderzoek naar hoe iets werkt
op slag opeens
het zonnestelsel de zon en de planeten die om de zon draaien
de smeerboel een vieze troep
de telescoop een soort grote verrekijker waarmee je naar de sterren en planeten kijkt
gedeeltelijk voor een deel
een luchtje scheppen even naar buiten gaan
de professor hij is heel geleerd, hij weet erg veel van een onderwerp
het onderzoek je probeert zo veel mogelijk te weten te komen van iets
Created by: Meester Paul
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards