Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 8 Thema 5

Rampen (week 1)

woordomschrijving
het briesje een zacht, fris windje
de windhoos een wind die snel ronddraait, en die heel sterk is waardoor hij vanalles meesleurt
de orkaan een heel harde storm
het staal een mengsel van ijzer met een beetje koolstof; het is harder dan ijzer
het platina een duur metaal met de kleur van zilver; het wordt gebruikt om sieraden van te maken
het aluminium een licht, zilverkleurig metaal; vliegtuigen zijn er vaak van gemaakt
het zink een blauwachtig, zacht metaal; het wordt bijvoorbeeld gebruikt om dakgoten van te maken
welgeteld nadat je het precies geteld hebt
vergezeld gaan van samen met; vb. onweer gaat meestal samen met regen
gebiologeerd als je ergens zo door geboeid bent dat je nergens anders meer op let
bedaard rustig
door merg en been gaan het is hard en naar om te horen
het oog van de orkaan windstil gebied waar de wind omheen draait
het lagedrukgebied een gebied met lage luchtdruk, waarin het slecht weer is
Created by: Meester Paul