Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 7 Thema 4

Fantasie (week 3)

woordomschrijving
de minstreel een middeleeuwse zanger die rondreisde langs kastelen
de page een jongen in dienst van een ridder die dingen leert om later zelf ridder te worden, zoals zwaardvechten en paardrijden
de nar een middeleeuwse clown of grappenmaker
de mustang een Noord-Amerikaans wild paard
de rodeo een wedstrijd waarbij cowboys zo lang mogelijk op wilde paarden proberen te blijven zitten
de prairie een grote grasvlakte in Noord-Amreika
als het ware je kunt het ermee vergelijken; vb. dromen is als het ware reizen naar je fantasiewereld
de plicht de taak, de opdracht
suggereren voorzichtig een voorstel doen
als bij toverslag plotseling, heel onverwachts
door het oog van de naald kruipen nog maar net aan een gevaar ontsnappen
oog hebben voor aandacht hebben voor
de astronoom een wetenschapper die onderzoek doet naar voorwerpen en gebeurtenissen in de ruimte
Created by: Meester Paul