Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 5 Thema 4

Herinneringen (week 2)

woordomschrijving
het geheugen de plek waar je je herinneringen bewaart
de herinnering een belevenis van vroeger waar je aan denkt
vergeetachtig als je veel dingen niet kunt onthouden of maar voor korte tijd
voorgoed voor altijd
tijdelijk niet voor altijd
het schroot stukken oud ijzer
de hersens ze zitten in je hoofd, je kan ermee denken
de verpleger iemand die in een ziekenhuis voor de zieken zorgt
allereerst de eerste
zich afspelen gebeuren
in geuren en kleuren iets op een leuke manier, met veel bijzonderheden vertellen
aan iemands lippen hangen met veel aandacht naar iemand luisteren
de hersencellen kleine deeltjes in je hersenen, je kan ermee denken en onthouden
de zwerver iemand die geen huis heeft en steeds op een andere plek slaapt
Created by: Meester Paul