Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 4 Thema 4

Kalender (week 2)

woordomschrijving
de bruiloft het feest van twee mensen die trouwen
de bruidegom de man die trouwt
het bruidsmeisje het meisje dat helpt op de bruiloft
morgenochtend de ochtend van de dag na vandaag
morgenmiddag de middag van de dag na vandaag
gisteravond de avond van de dag voor vandaag
de sleep een lang stuk stof aan de achterkant van een trouwjurk
algauw snel
de receptie een soort feest waar veel mensen bij elkaar komen; ze komen iemand feliciteren
het feestmaal een maaltijd tijdens een feest
de toespraak iets vertellen aan een heleboel mensen tegelijk
gewoonlijk meestal
de klankgroep een stukje van een woord met een klinker en meestal een of meer medeklinkers
het pictogram een plaatje dat iets duidelijk vertelt
Created by: Meester Paul