Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Enkkua 11

QuestionAnswer
a riding camp ratsastusleiri
the weather sää
friendly ystävällinen
go camping mennä telttailemaan
a place paikka
look after huolehtia, hoitaa
need tarvita
spend, spent, spent kuluttaa, viettää
awesome mahtava
around ympäri
the countryside maaseutu
a schoolmate koulukaveri
during aikana
take up a hobby aloittaa harrastus
a programme ohjelma
zap vaihdella kanavia
together yhdessä
agree on olla samaa mieltä
a remote kaukosäädin
a couch sohva
a channel kanava
fascinating kiehtova
wakeboarding vesilautailu
soaking wet läpimärkä
prefer pitää enemmän
a weather forecast sääennuste
exiting jännittävä
weird kummallinen, outo
be keen on olla innostunut
a dokumentary dokumentti
a accident onnettomuus
no way ei todellakaan
switch vaihtaa
brilliant loistava
a vampire series vampyyrisarja
unpleasant epämiellyttävä
already jo
an episode jakso
a rerun uusinta
beat, beat, beaten voittaa
chess shakki
manage onnistua, selvitä
lose, lost, lost hävitä, kadottaa
win, won, won voittaa
look forward to odottaa innolla
can't stand ei voi sietää
active aktiivinen, toiminnallinen
for example esimerkiksi
a bicycle polkupyörä
sound kuulostaa
risky vaarallinen
a jackass pölkkypää
a pastime ajanviete
hear, heard, heard kuulla
like kuten
get a life hanki elämä
get lost häivy
have to täytyä
give a talk pitää puhe
in assembly aamunavauksessa
a pupil oppilas
a gym liikuntasali
a beamer dataprojektori
expect odottaa
a question kysymys
global maailmanlaajuinen
a member jäsen
at least ainakin
a country maa
send, sent, sent lähettää
free ilmainen
interesting mielenkiintoinen
learn oppia
a culture kulttuuri
improve parantaa
a skill taito
through the mail postitse
simple yksinkertainen
recieve vastaanottaa
just a minute hetkinen
nowadays nykyään
snailmail etanaposti
I'm afraid pelkäänpä, että
a part osa
the whole thing koko asia
put on the net julkaista netissä
sing up rekisteröityä
cost, cost, cost maksaa, olla hintana
apart from lukuun ottamatta
a stamp postimerkki
even jopa
lick nuolla
paint maalata
a model pienoismalli
quiet hiljainen
action sports toimintalaji
stuff jutut, asiat
a few muutama
hang out viettää aikaa, olla
worried about huolissaan
an art course taidekurssi
for years vuosikausia
learn oppia
quite melko
a coach valmentaja
nowadays nykyään
decide päättää
cheap halpa
expensive kallis
recommend suositella
a campfire leirinuotio
exiting jännittävä
an outdoor activity centre leirikeskus
a group leader ryhmänjohtaja
a youngster nuori
attend ottaa osaa
popular suosittu
find, found, found olla jotakin mieltä, löytää
hard raskas
take part in ottaa osaa
loads of monta, paljon
an activity aktiviteetti, toiminto
early aikainen
a meal ateria
worry about huolehtia
lonely yksinäinen
belong to kuulua
caving luolakiipeily
a helmet kypärä
hardly tuskin
breathe hengittää
dark pimeä
support tukea
encourage rohkaista
leave, left, left jättää, lähteä
a mobile kännykkä
glasses silmälasit
a cave luola
a spare pair varapari
proud of ylpeä
complain about valittaa
pretend teeskennellä
brave rohkea
be skared to death pelätä kuollakseen
let, let, let antaa, sallia
show, showed, shown näkyä, näyttää
face kohdata
a fear pelko
give up antaa periksi
give in luovuttaa
plenty runsaasti
in the first place alun alkuaan
quiet hiljainen
draw, drew, drawn piirtää
wish toivoa
at least ainakin
trekking vaeltaminen
abseiling köysilaskeutuminen
rock climbing kalliokiipeily
a difference ero
split, split, split jakaantua, jakaa
a hill mäki, kukkula
an a good mood hyvällä tuulella
lead, led, led johtaa
an aim tavoite
a castle linna
keep up pysyä mukana
stay pysyä
cheerful hyväntuulinen
tired väsynyt
a record ennätys
photography valokuvaus
a packed lunch eväät
we made our way pääsimme
silly typerä, tyhmä
at least lopulta
equipment varusteet
several useat
tough kestävä
a rope köysi
a couple of pari
a harness valjaat
a huge amount of valtava määrä
courage rohkeus
an instructor ohjaaja
be in control olla vastuussa
dangerous vaarallinen
a cliff kallio
a foot, feet jalka, jalat
safety turvallisuus
believe uskoa
beat lyödä
beat löi
beaten lyönyt
begin, began, begun aloittaa, aloitti, aloittanut
cost, cost, cost maksaa, maksoi, maksanut
give, gave, given antaa, antoi, antanut
hear, heard, heard kuulla, kuuli, kuullut
lose, lost, lost hävitä, hävisi, hävinnyt
put up, put up, put up julkaista netissä, julkaisi netissä, julkaissut netissä
ride, rode, ridden ratsastaa, ratsasti, ratsastanut
send, sent, sent lähettää, lähetti, lähettänyt
win, won, won voittaa, voitti, voittanut
I like english a lot pidän paljon englannista
he likes english a lot Hän pitää englannista
where do you live missä sinä asut
where does he live missä hän asuu
I played for two days pelasin kaksi päivää
I didn't have much free time minulla ei ollut paljoa vapaa-aikaa
I wanted to go on holiday halusin lomalle
where were you on holiday missä olit lomalla
what have you done this evening mitä olet tehnyt tänä iltana
I haven't done anything en ole tehnyt mitään
I've been very busy olen ollut tosi kiireinen
I had lost my keys olin kadottanut avaimeni
film had already started elokuva oli alkanut
we didn't have much time meillä ei ollut paljon aikaa
he took many photos hän otti paljon valokuvia
a couple of pari (kappaletta)
a few muutama
several useita
dozens of kymmeniä
hunderds of satoja
thousands of tuhansia
millions of miljoonia
feel, felt, felt tuntea, tunsi, tuntenut
keep up, kept up, kept up pysyä mukana, pysyi mukana, pysynyt mukana
know, knew, known tietää, tiesi, tietänyt
say, said, said sanoa, sanoi, sanonut
sing, sang, sung laulaa, lauloi, laulanut
split up, split up, split up erota, erosi, eronnut
take, took, taken ottaa, otti, ottanut
tell, told, told kertoa, kertoi, kertonut
a hobby, two hobbies harrastus, kaksi harrastusta
a fox, two foxes kettu, kaksi kettu
a potato, many potatoes peruna, monta perunaa
a watch, three watches kello, kolme kelloa
a tomato, ten tomatoes tomaatti, kymmenen tomaattia
a wolf, two wolves susi, kaksi sutta
a young person nuori henkilö
many young people paljon nuoria henkilöitä
an old man vanha mies
four old men neljä vanhaa miestä
a white mouse valkoinen hiiri
ten grey mice kymmenen harmaata hiirtä
a big fish iso kala
a lots of big fish paljon isoja kaloja
a small child pieni lapsi
three small children kolme pientä lasta
an old woman vanha nainen
two old women kaksi vanhaa naista
one foot yksi jalka
two feet kaksi jalkaa
a black sheep musta lammas
six black sheep kuusi mustaa lammasta
where is your equipment missä varusteesi ovat
that advice was useful nuo neuvot olivat hyödyllisiä
where's my money missä rahani ovat
this furniture is very old nämä huonekalut ovat hyvin vanhoja
is there any more information onko lisätietoa
is your luggage very heavy ovatko matkatavarasi hyvin painavia
it was very good news ne olivat oikein hyviä uutisia
was your homework difficult olivatko läksysi vaikeat
Created by: kuittinen