Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 8 Thema 4

Helden (week 1)

woordomschrijving
zich ergens voor opgeven aangeven dat je ergens aan mee wilt doen, of dat je ergens lid van wilt worden
zich ergens voor afmelden aangeven dat je ergens niet aan mee wilt of kunt doen of dat je geen lid meer wilt zijn
de maillot dikke kousen met een broekje eraan vast
de choreografie de van tevoren bedachte passen en bewegingen die een danser maakt
het voetenwerk de manier waarop je je voeten gebruikt bij allerlei sporten en bij het dansen
de bevestiging als iemand je laat weten dat iets klopt of dat iets doorgaat
het type een persoon met bepaalde eigenschappen
de commissie een groep mensen die samen iets moet regelen
omschrijven met woorden aangeven wat iets is of wat iets betekent
constateren vaststellen
allerminst helemaal niet
ergens je hand niet voor omdraaien iets dat moeilijk is, daar begin je niet aan; enkel iets heel gemakkelijk doen
de carrière de banen (het werk) die iemand in zijn leven achter elkaar heeft (gehad)
de breakdance een dansstijl waarbij de danser zeer lenige bewegingen met zijn hele lichaam maakt, meestal begeleid door muziek
Created by: Meester Paul