Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 4 Thema 3

Mijn school (week 3)

woordomschrijving
de specerijen gedroogde, fijngemalen delen van planten die het eten smaak geven
het kaneel een lichtbruine specerij
de kerrie een donkergeel specerij
de nootsmuskaat een donkerbruin specerij
het bakmeel poeder (van graan) waarmee je bv een taart of een brood kunt bakken
het deeg bakmeel dat is vermengd met water, boter, en suiker; je moet he kneden
kneden steeds in het deeg knijpen om het soepel te maken
rijzen omhoogkomen van deeg; dat komt omdat er meer lucht in komt
bakken in de pan of de oven gaar laten worden
de bereidingswijze de manier (wijze) hoe ke het eten kunt klaarmaken (bereiden)
de ingrediƫnten de dingen waarvan het eten gemaakt is
het recept een tekst waarop de ingrediƫnten en de bereidingswijze van een gerecht staan
de afbeelding het plaatje
Created by: Meester Paul