Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 7 Thema 3

Gewoontes (week 2)

woordomschrijving
de bevalling het moment dat een baby geboren wordt
de vroedvrouw een vrouw die voor haar beroep helpt bij bevallingen
de kraamvrouw een vrouw die net bevallen is
de navelstreng een koord waarmee de baby in de buik met zijn moeder verbonden is; na de geboorte wordt deze doorgeknipt
afkeurend niet mee eens
goedkeurend mee eens
voordien daarvoor
gebruikelijk zoals het altijd gaat, gewoonlijk
de bijdrage wat je geeft, geld of iets anders (aan een goed doel)
de methode de manier
ingrijpen je ergens mee bemoeien omdat je denkt dat het verkeerd gaat
in de kinderschoenen staan het moet zich nog ontwikkelen, het is nog maar net begonnen
de pasgeborene een baby in de eerste vier weken na de geboorte
de halfpipe een baan in de vorm van een halve ton om op te skaten of skateboarden
Created by: Meester Paul