Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 8 Thema 3

Reizen (week 1)

woordomschrijving
de impressie de indruk, vb. de film geeft een goede indruk van het leven in het oerwoud
de bezienswaardigheid iets wat bijzonder de moeite waard is om te bekijken
het tafereel een afbeelding van een situatie waar je een tijdje naar kijkt op een schilderij, een foto of in het echt
uitvoerig uitgebreid, met veel woorden
beknopt kort, met weinig woorden
het overblijfsel iets wat over is, vb. in Maastricht staan nog overblijfselen van de oude stadsmuur
legendarisch net als in een legende
afdruipen weggaan omdat je bang bent of omdat je je schaamt
rampzalig ellendig, heel erg
de mentaliteit de manier waarop je denkt en voelt
de verontreiniging de vervuiling, vb. luchtvervuiling
het niet breed hebben weinig geld hebben, arm zijn
waterbouwkundig bouwwerken die te maken hebben met water, zoals molens en sluizen
de obsessie als je ergens een obsessie voor hebt, kun je bijna nergens anders meer aan denken
Created by: Meester Paul