Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 5 Thema 3

Uitstapjes (week 1)

woordomschrijving
glimlachen lachen zonder je mond open te doen en geluid te maken
schateren hard en vrolijk lachen
het uitgieren heel hard lachen met veel lawaai
opgelucht als je niet meer zenuwachtig of bang bent
benauwd angstig
organiseren regelen, zorgen dat iets gebeurt
de wandeltocht een georganiseerde wandeling
acuut direct, onmiddellijk
klokslag precies op een bepaalde tijd, vb. het gebeurde precies om 12 uur
hoewel dit woord geeft een tegenstelling aan, vb. hoewel het regende, ging de wedstrijd door
het geheime wapen een ding waarmee je een probleem kunt oplossen, je gebruikt het onverwacht
het valt vies tegen iets is veel minder leuk of mooi dan je had verwacht
afslaan een andere richting nemen
het uitroepteken (!) dit is een leesteken (!), net als het vraagteken (?), het punt (.) en de komma (,)
Created by: Meester Paul