Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 4 Thema 3

Mijn school (week 1)

woordomschrijving
het meubilair alle meubels bij elkaar, vb. alle stoelen, kasten en tafels
inrichten alle spullen in een kamer op de goede plek neerzetten
passen en meten uitproberen of iets ergens in, op of tussen past
saai iets is steeds hetzelfde, je verveelt je erbij
afwisselend iets is steeds anders, je verveelt je niet
het idee iets wat je bedenkt
de wand een muur
fraai mooi
het gips verband dat heel hard wordt, de dokter doet het om je been als het gebroken is
het karwei een klus, werk dat je moet doen
de krukken stokken waar je op kunt steunen als je moeilijk kunt lopen, vb. als je been gebroken is
het luik een soort deurtje van hout dat aan de buitenkant van een raam zit
de klinker dit zijn 5 bepaalde letters in het alfabet: a, e, i, o en u
kleurig met veel kleur
Created by: Meester Paul