Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 7 Thema 2

Vrije tijd (week 3)

woordomschrijving
opgetogen heel blij, tevreden
chagrijnig niet blij, mopperend
ten koste van als iemand ergens nadeel van heeft, vb. het wachten bij de ingang gaat ten koste van onze tijd in dierentuin
ten bate van als iemand ergens voordeel van heeft, vb. het geld dat de kinderen hebben opgehaald, komt ten bate van het goede doel
verbinden aan elkaar vastmaken van meerdere dingen of mensen
oorspronkelijk in het begin, eerst
ondervinden meemaken, ervaren
ontiegelijk enorm
het hulpmiddel wat je gebruikt om iets gemakkelijker te kunnen doen
de creativiteit dit hebben mensen die nieuwe of mooie dingen kunnen bedenken of maken
onder de knie hebben weten hoe iets moet
van de baan zijn niet doorgaan
het toerisme het reizen voor je plezier
Created by: Meester Paul