Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 8 Thema 2

Vrienden (week 2)

woordomschrijving
zich verzetten tegen proberen iets tegen te houden of niet door te laten gaan
berusten in je niet verzetten, accepteren dat iets niet veranderd kan worden
aanvankelijk in het begin
gaandeweg langzamerhand, allengs
iemand opbeuren iemand minder verdrietig maken, iemand opvrolijken
de zienswijze de manier waarop je over iets denkt
de list een slim plan om je doel te bereiken
bemoeilijken moeilijker maken
paniek zaaien veel mensen bang maken, zorgen voor paniek
iemand voor vol aanzien iemand serieus nemen, luisteren naar wat hij of zij te zeggen heeft
er een potje van maken iets helemaal verknoeien
door schade en schande wijs worden leren van je fouten en mislukkingen
per direct onmiddellijk, heel snel
de illusie een mooi idee/beeld dat niet blijkt te kloppen
Created by: Meester Paul