Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Orthopedie

Anatomie en theorie

QuestionAnswer
Wat is een SLAP laesie? Superior Labrum Anterior Posterior laesie, Afscheuring van het labrum superior, waar de biceps brachii caput longus pees aan labrum hecht.
Wat is het Sulcus sign? Gap russen humeruskop en acromion bij longitudinale tractie. Vanaf 1 cm afwijkend. Bij schouderinstabiliteit.
Wat is een Bankart laesie? Avulsie van het anterioinferior labrum glenoidale, vaak na anterior schouder luxatie.
Handwortelbeenderen: carpalen? scaphoid(eum), lunatum, triquetrium, trapezium, pisiforme, hamatum, capitatum, trapezoideum
Scaphoid articuleert met radius, ulna of beide? Radius
Os lunatum articuleert met radius, ulna of beide? Beide
Os triquetrium articuleert met radius, ulna of beide? Ulna (lateraal)
Welk ligament stabiliseert art. acromioclavicularis lig. acromioclaviculare
Distale claviculaluxatie Tossy I? Verrekking ligg. acromioclaviculare en coracoclaviculare
Distale claviculaluxatie Tossy II? Ruptuur lig acromioclaviculare en subluxatie van het AC gewricht
Distale claviculaluxatie Tossy III? Complete ruptuur van alle banden met volledige luxatie van het AC gewricht
Wat is de naam van de geul in de humerus waar de m. biceps brachii caput longus pees doorheen loopt? Sulcus intertubercularis
Welke pees stabiliseert de biceps caput longus pees in de sulcus intertubercularis? lig. transversum humeri
Hoe heet het benig uitsteeksel van de scapula naar anterieur: Processus coracoideus
Hoe heet de bursa tussen de humeruskop en het acromion? Bursa subacromialis
Hoe heet de bursa lateraal van de humeruskop Bursa subdeltoidea
Hoe heet de bursa anterieur van de humeruskop? bursa subtendinea m. subscapularis
m. Sternocleidomastoideus Origo en Insertie Origo Descendens: os occiceptale en procc spinosi halswervels Transversa: Peesplaat procc spinosi Th 1-4 Ascendens: procc spinosi th 5-12 Insertie Laterale derde deel clavicula (descendens) Acromion(transversa) Spina scapulae (ascendens)
m. Sternocleidomastoideus Innervatie N. accesorius (11e hersenzenuw) en plexus cervicalis (C1-2)
m. Sternocleidomastoideus functie Fixatie scapula, verplaatsing naar mediaal, mediocaudaal, superior en rotatie naar buiten
Rotator cuff spieren (4) Supraspinatus Infraspinatus Teres Minor Subscapularis
m. Supraspinatus OIFI Origo: Fossa supraspinata van de scapula Insertie: Tuberculum majus van de humerus Functie: Abductie Innervatie: n. suprascapularis (c4-6)
m. Infraspinatus OIFI Origo: Fossa infraspinata van de scapula Insertie: Tuberculum majus van de humerus Functie: Exorotatie Innervatie: n. suprascapularis (c4-6)
m. Teres Minor OIFI Origo: Margo lateralis van de scapula Insertie: Tuberculum majus van de humerus Functie: Exorotatie en zwakke adductie Innervatie: n. Axillaris (c5-6)
m. Subscapularis OIFI Origo: Fossa subscapularis van de scapula Insertie: Tuberculum minus van de scapula Functie: Endorotatie Innervatie: n. subscapularis (c5-6)
m. Deltoideus OIFI Origo: 1Laterale clavicula, 2acromion, 3spina scapulae Insertie: Tuberositas deltoidea van humerus Functie: 1anteversie endo, adductie. 2abductie. 3retroversie exo adductie Innervatie: n. axillaris (c5-6)
m. Latissimus dorsi OIFI Origo: th 7- os sacrum, angulus inferior scapulae, rib 9-12. Insertie: Crista tuberculi minoris humeri Functie: Endorotatie, adductie, retroversie, hulpademhalingsspier Innervatie: n. thoracodorsalis c6-8
m. Teres Major OIFI Origo: Angulus inferior van de scapula Insertie:crista tuberculi minoris van de humerus Functie:Endorotatie adductie retroversie Innervatie: n. thoracodorsalis c6-8
m. Pectoralis major OIFI Origo: Mediale clavicula, sternum en 2-6e rib kraakbeen, lamina anterior rectusschede abdomen Insertie: Crista tuberculi majoris Functie: Adductie en endorotatie, anteversie en hulpademhaling Innervatie: nn pectorales mediales en laterales c5-th1
Crista tuberculi majoris locatie Anterior op de humerus, lateraal van sulcus intertubercularis
Crista tuberculi minoris locatie Anterior op de humerus, mediaal van sulcus intertubercularis
m. Coracobrachialis OIFI Origo: proc coracoideus van de scapula Insertie: humerus: verlenging crista tuberculi minoris Functie: anteversie, adductie, endorotatie Innervatie: n. musculocutaneus (c6-7)
m. biceps brachii: Origo en insertie Origo: Caput longum: tuberculum supraglenoidale van de scapula Caput brevis: processus coracoideus van de scapula. Insertie: Tuberositas radii, lacertus fibrosus.
m. biceps brachii functie Elleboog: Flexie, supinatie bij gebogen elleboog. Schouder: Abductie en endorotatie (caput longum) anteversie (caput longum en brevis)
m. biceps brachii innervatie n. musculocutaneus (c5-7)
m. brachialis OIFI Origo: Distale humerus anterior, septum intermusculare mediale en laterale Insertie: Tuberositas ulnae Functie: Flexie elleboog Innervatie: n. musculocutaneus (c5-7) en n. radialis (c5-6)
m. Triceps brachii Origo Origo: Caput longum: Tuberculum infraglenoidale van de scapula Caput mediale: Dorsale humerus, distaal van sulcus n. radialis, septum intermusculare mediale Caput laterale: Dorsale humerus, proximaal van sulcus n radialis, septum intermusculare lateral
m. Triceps brachii insertie Olecranon van de ulna
m. Triceps brachii functie Elleboog: extensie Schouder: Caput longum: retroversie en adductie.
m. Triceps brachii innervatie n. radialis (c6-8)
m. Anconeus OIFI Origo: epicondylus lateralis van de humerus+ deel kapsel gewricht. Insertie: Olecranon van de ulna, radiaal vlak Functie: Extensie, kapselspanner Innervatie: n. radialis (c6-8)
Hoe het het membraan tussen tibia en fibula? Membrana interossea cruris
Voetbeenderen (tarsalen, 7x) Talus, calcaneus, naviculare, cuboideum, cuneiforme laterale, cuneiforme mediale en cuneiforme intermedium
m. psoas major origo (diep en opp) Origo diepe laag: Processi costari L1-5 Origo opp laag": Zijvlakken th12-L4 en disci intervertebralis
m. iliacus origo Fossa iliaca van os ilium
m. iliopsoas insertie, functie en innervatie Insertie: trochanter minor van femur Functie: Heup: Flexie, exorotatie. Rug: Opheffen uit lig (symm aanspannen) of bij laterale flexie aan ipsilaterale zijde. Innervatie: n. Femoralis (L2-4) en plexus lumbalis
m. Gluteus Maximus Origo Origo: Os sacrum (facies dorsalis), os ilium (achterste deel facies glutea, fascia thoracolumbalia) lig. sacrotuberale
m. Gluteus medius OIFI Origo: Os ilium (onder crista iliaca) Insertie: Laterale vlak van trochanter major Functie: Geheel: abductie, stabilisatie van bekken frontale vlak. Voorste deel: flexie en endo, achterste deel: extensie en exo Innervatie: n. gluteus superior (L4-S2)
m. Gluteus minimus OIFI Origo: Os ilium (facies glutea, onder aanhechting gl. medius) Insertie: Trochanter major, mediale vlak Functie: Geheel: abductie, stabilisatie frontaal, voorste: flexie en endo, achterste: extensie en exo Innervatie: n. gluteus superior (L4-S2)
m. tensor fasciae latae OIFI Origo: Spina Iliaca Anterior Superior Insertie: Tractus iliotibialis Functie: Opspannen tractus iliotibialis in de heup: abductie, flexie en endorotatie Innervatie: n Gluteus superior (L4-S1)
m. Piriformis OIFI Origo: Facies pelvina Os sacrum Insertie: Trochanter major punt Functie: Exorotatie, abductie extensie, stabilisatie Innervatie: Plexus sacralis (L5-S2)
m. Obturatorius internus OIFI Origo: Binnenzijde membrana obturatoria Insertie: Fossa trochanterica van het femur Functie: Exorotatie, adductie, extensie, abductie afh van positie heup Innervatie: Plexus sacralis (L5-S2)
mm. Gemelli OIFI Origo: Superior: spina ischiadica van os ischii, Inferior: Tuber ischiaicum os ischii Insertie: Fossa trochanterica, samen met m obturatorius internus Functie: Exorotatie, adductie en extensie, abd afh van positie Innervatie: Plexus sacralis (L%-S2)
m. Quadratus femoris OIFI Origo: Os ischii, laterale rand tuber ischiadicum Insertie: Crista intertrochanterica van het femur Functie: Exorotatie en adductie Innervatie: Plexus sacralis (L5-S2)
m. Obturatorius externus OIFI Origo: Buitenzijde van de membrana obturatoria en aangrenzende botten Insertie: Fossa trochanterica van het femur Functie: Adductie en exorotatie, stabilisatie bekken frontale en saggitale vlak Innervatie: N. obturatorius (L2-4)
m. Pectineus OIFI Origo: Pecten van os Pubis Insertie: linea pectinea en proximale linea aspera van femur Functie: Adductie, exo, lichte flexie heup. Stabilisatie bekken frontale en saggitale vlak Innervatie: n. Femoralis n. obturatorius (L2-4)
m. Adductor longus OIFI Origo: Ramus superior os pubis en voorzijde symfyse Insertie: Linea aspera: labium mediale in middelste derde deel van het femur Functie: Adductie en flexie (tot 70), extensie vanaf 80 graden flexie. Stabilisatie Innervatie: n. obturatorius (L2-4)
m. Adductor brevis OIFI Origo: Ramus inferior van os pubis Insertie: Linea aspera: labium mediale in proximale derde femur Functie: Adductie, flexie tot 70, ex va. 80, stabilisatie Innervatie: n. obturatorius (L2-4)
m. Adductor magnus OI Origo: Ramus inferior os pubis, ramus os ischii, tuber ischiadicum Insertie: Labia mediale linea aspera van het femur en epicondylus medialis vna de knie Functie: Innervatie:
m. Adductor minimus OIFI Origo: Ramus inferior van os pubis Insertie: labium mediale van linea aspera op femur Functie: Adductie, exorotatie en flexie heup Innervatie: n. Obturatorius (L2-4)
m. Gracilis OIFI Origo: Ramus inferior van os pubis Insertie: Mediaal van tuberositas tibiae in pes anserinus superficialis samen met eindpezen van sartorius en semitendinosus Functie: Heup: add en flexie. Knie: flexie endo Innervatie: n.obturatorius (L2-4)
m. Gluteus Maximus Insertie, craniale en caudale vezels Insertie: Craniale vezels: tractus iliotibialis Caudale vezels: tuberositas glutea
m. Gluteus Maximus Functie Gehele spier: extensie en exorotatie in de heup, stabiliseert heup in saggitale en frontale vlak Craniale vezels: abductie Caudale vezels: adductie
m. Gluteus Maximus innervatie n. gluteus inferior (L4-S2)
m. Adductor magnus FI Functie: Adductie, exorotatie, extensie in heup, endo via aanhechting mediale condyl. stabilisatie Innervatie: Diepe deel naar femur: n. obturatorius (L2-4) opp deel naar mediale condyl: n. Tibialis (L4-5)
m. Sartorius OIFI Origo: Spina iliaca anterior superior Insertie: mediaal van tuberositas tibiae in pes anserinus superficialis (samen met gracilis en semitendinosus Functie: Heup: Flexie, abductie, exo. Knie: flexie en endorotatie Innervatie: n. femoralis (L2-4)
Welke pezen eindigen in pes anserinus superficialis? (3x) Sartorius, gracilis, semidentinosus
m. Quadriceps femoris welke spieren? m. Rectus femoris m. Vastus medialis m. Vastus lateralis M. Vastus intermedius (m. articularis genus, distale vezels v interm)
m. Rectus femoris en vastus medialis origo m. Rectus femoris: Spina iliaca anterior inferior , dak van heupkom. m. Vastus medialis: Labium mediale linea aspera distale deel linea intertrochanterica
m. Vastus lateralis en vastus intermedius origo en m articularis genus origo m. Vastus lateralis: Labium laterale van linea aspera, laterale vlak trochanter major M. Vastus intermedius: Voorzijde femurschacht m articularis genus: distale vezels intermedius, voorzijde femurschacht thv recessus suprapatellaris
m. Quadriceps femoris insertie via Lig. patellae aan tuberositas tibiae via retinaculum patellae mediale en laterale aan weerszijden vna tuberositas Aan recessus suprapatellaris v gewrichtskapsel (m.articularis genus)
m. Quadriceps femoris functie en insertie Functie: Heup: flexie (rectus femoris) Knie: extensie (allen) en voorkomen inklemmen kapsel (m art genus) Innervatie: n. femoralis (L2-4)
Wat zijn de extensoren van het been? (2x) M. Sartorius M. quadriceps femoris
Wat zijn de flexoren van het been? (4x) m. Biceps femoris M. semimembranosus M. semitendinosus M. popliteus
m. biceps femoris Origo en insertie Origo: Caput longum: tuber ischiadicum, lig sacrotuberale (samen met m semitendinosus Caput breve: labium laterale van linea aspera in middelste derde deel. Insertie: Caput fibulare
m. Biceps femoris Functie en innervaite Functie:Heup (caput longum) extensie, stabilisatie. Knie: flexie en endorotatie Innervatie:n. tibialis (L5-S2) caput longum n. fibularis (peroneus) communis caput breve (L5-S2)
m. Semimembranosus OIFI Origo: Tuber ischiadicum Insertie: Pes anserinus profundus op mediale condyl, lig popliteum oblicum, fascie m popliteus Functie: Heup: extensie stabilisatie. Knie Flexie en endorotatie Innervatie: n. Tibialis (L5-S2)
m. popliteus OIFI LAterale femurcondyl naar mediale tibiaplateau Functie: endorotatie en flexie vd knie
Neer test? Impingement test: fixeer scapula, endoroteer schouder (pronatie hand) en anteflexie tot 90-100 gr. Pijn mn anterieur is + --> impingement
Hawkins-Kennedy test? Impingement test: Abductie schouder tot 90 gr, dan endorotatie. evt doorbewegen tot anteflexie. Pijn is + is impingement
Apprehension test? Anterior luxatie test: liggend op de rug, 90 gr abductie en elleboog in 90 gr flexie. Maximale exorotatie en druk op humeruskop naar ventraal. Pijn, of subluxatie zijn positief.
Relocation test? Bij + apprehension test: druk naar dorsaal op de humeruskop. Schiet deze terug of verdwijnt pijn: positief. Na test kan opnieuw luxatie of pijn bestaan.
Dropped arm test? Cuffruptuur test: abduceer arm passief zo ver mogelijk. Patient moet arm in die positie houden, en langzaam laten zakken. Bij ongelijkmatig zakken of laten vallen verdacht voor cuffletsel
(Jobe's) Empty can test Cuffruptuur: armen 90 gr abductie, schuin naar voren. Volledige endorotatie, en druk naar beneden. Full can is in exorotatie met dezelfde druk. --> supraspinatuspees letsel.
Created by: okidizzle
Popular Surgery sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards