Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 6 Thema 1

Tegenstellingen (week 3)

woordomschrijving
overtuigen Iemand met argumenten duidelijk maken dat iets waar is of het beste is.
de opvatting Een opvatting is hetzelfde als een mening.
de reden Als je vertelt waarom je iets zegt of doet.
het betoog Verhaal met argumenten waarmee je anderen wilt overtuigen.
vindingrijk Iemand die vindingrijk is, heeft veel idee├źn.
fantasieloos Iemand die fantasieloos is, heeft weinig idee├źn.
de instelling Manier van denken en doen. Vb: Een goede manier van denken en doen op school hebben.
redelijk Niet goed en niet slecht, maar er tussenin.
uiteraard Natuurlijk.
verbluft Heel erg verbaasd.
nee heb je, ja kun je krijgen Als je vindt dat iemand iets wat hij graag wil, gewoon moet proberen te krijgen.
de keel schrapen Een beetje hoesten voordat je gaat praten.
gerimpeld Met rimpels. Vb: Een gerimpeld voorhoofd.
Created by: Meester Paul