Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 7 Thema 1

Organiseren (week 3)

woordomschrijving
overhalen Overtuigen. Vb: Als je iemand wil overtuigen, praat je net zolang tegen hem/haar totdat hij/zij meedoet met jou.
het pleidooi Toespraak waarin je anderen met argumenten probeert te overtuigen of tot iets over te halen.
afwijzen Nee zeggen tegen iets of iemand.
flexibel Je gemakkelijk kunnen aanpassen.
star Je moeilijk kunnen aanpassen.
heftig Fel en hevig.
snerpen Een scherp geluid maken dat pijn doet aan je oren.
zowel...als Niet alleen, maar ook. Vb: Ik houd zowel van dieren als van planeten.
het punt Het onderwerp.
de constructie De manier waarop iets gemaakt of gebouwd is.
zich als een olievlek verspreiden Heel snel bekend worden. Vb: Het nieuws verspreidde zich heel snel.
iemand de hemel inprijzen Op een overdreven manier zeggen dat iemand heel goed is in iets.
de infrastructuur Het geheel van alle verbindingen die er zijn. Vb: wegen, vliegvelden en bruggen.
Created by: Meester Paul