Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 8 Thema 1

Politiek (week 3)

woordomschrijving
innemend Heel aardig, aantrekkelijk. Vb: De verkoper is zo aardig, dat mijn moeder meteen de koelkast koopt.
afstotelijk Afschuwelijk, walgelijk. Vb: Ik vond het afschuwelijk dat de vrouw zo naar zweet stonk.
de wreef Het hoogste gedeelte van de bovenkant van je voet.
de pees Het taaie uiteinde van een spier. Hiermee zit een spier aan het bot vast.
het kuitbeen Het bot aan de achterkant van je onderbeen.
de scheen De voorkant van je onderbeen.
hoofdzakelijk Vooral. Vb: Dit boek bevat vooral foto`s.
de charme Het leuke, het aantrekkelijke.
de kramp Een pijnlijke samentrekking van je spieren. Vb: Na dertig baantjes kreeg ik ineens kramp in mijn been.
nota bene Let op. Om aan te geven dat het stukje dat erna komt opmerkelijk is.
dat spreekt vanzelf Dat is logisch. Vb: Eerst je huiswerk doen en dan pas spelen, dat is logisch.
door de knieën gaan Je tegenstand opgeven. Vb: Nadat Mette uren had gezeurd om een ijsje, ging haar vader eindelijk door de knieën en kocht er eentje voor haar.
de staatssecretaris Een soort onderminister die belast is met een gedeelte van het takenpakket van een minister.
Created by: Meester Paul