Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 8 Thema 1

Politiek (week 3)

woordomschrijving
innemend Heel aardig, aantrekkelijk. Vb: De verkoper is zo aardig, dat mijn moeder meteen de koelkast koopt.
afstotelijk Afschuwelijk, walgelijk. Vb: Ik vond het afschuwelijk dat de vrouw zo naar zweet stonk.
de wreef Het hoogste gedeelte van de bovenkant van je voet.
de pees Het taaie uiteinde van een spier. Hiermee zit een spier aan het bot vast.
het kuitbeen Het bot aan de achterkant van je onderbeen.
de scheen De voorkant van je onderbeen.
hoofdzakelijk Vooral. Vb: Dit boek bevat vooral foto`s.
de charme Het leuke, het aantrekkelijke.
de kramp Een pijnlijke samentrekking van je spieren. Vb: Na dertig baantjes kreeg ik ineens kramp in mijn been.
nota bene Let op. Om aan te geven dat het stukje dat erna komt opmerkelijk is.
dat spreekt vanzelf Dat is logisch. Vb: Eerst je huiswerk doen en dan pas spelen, dat is logisch.
door de knieën gaan Je tegenstand opgeven. Vb: Nadat Mette uren had gezeurd om een ijsje, ging haar vader eindelijk door de knieën en kocht er eentje voor haar.
de staatssecretaris Een soort onderminister die belast is met een gedeelte van het takenpakket van een minister.
Created by: Meester Paul
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards