Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

nask

hoofdstuk 1

QuestionAnswer
wat is een oplossing? een stof in een andere opgelost, de moleculen zijn helemaal door elkaar gemengd.
wat is een suspensie? groepjes moleculen van de ene stof in een vloeistof.
wat is een emulsie? zwevende druppeltjes van de ene vloeistof in de andere vloeistof.
wat is nevel? druppels vloeisof in een gas.
wat is rook? vaste deeltjes stof in een gas.
wat is schuim? belletjes gas in een vloeistof.
hoe herken je een stof? aan de stofeigenschappen.
hoe bereken je de dichtheid? p=m/v
hoe bereken je massa? m=pxv
hoe bereken je volume? v=m=p
waneer drijft iets? als de dichtheid van de vloeistof het grootst is.
wat gebeurt er als de dichtheid van de stof even groot is als de stof? dan zweeft de stof in de vloeistof.
wanneer zinkt een stof? als de dichtheid groter is dan de vloeistof. (dat geld ook voor: stijgen, zweven en zinken in gassen).
wat is een materiaal? een stof/combinatie van stoffen die bewerkt zijn tot gebruiksvoorwerp.
wat zijn materiaaleigenschappen? verspaanbaarheid, corrosiebestendigheid, stroomgeleiding, warmtegeleiding, geleiding van geluid, krimpen en uitzetten en verbindbaarheid.
stroomgeleiding van materialen zijn..? een materiaal die goed geleid noem je een geleider, een materiaal die niet goed geleid noem je een isolator.
hoe kies je materialen? materialen kies je op grond van hun eigenschappen en prijs.
wat zijn veiligheidshulpmiddelen? veiligheidsbril, gehoorbescherming en witte jas (en weten wat je doet).
wanneer kan je werken met stoffen? je kan pas werken met stoffen als je weet wat de gevaren zijn, op de veiligheidskaart staat hoe je met een stof om moet gaan.
wat zijn gevarensymbolen? tekens die de gevaren van een stof aangeven (deze symbolen staan vaak op verpakkingen).
wat is een gifwijzer? daar staat in wat je na contact met de giftige stof moet doen.
wat is recyclen? hergebruiken, met het recyclen van grondstoffen houd men de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen tegen.
wat is duurzame productie? met duurzame productie worden de hulpbronnen niet uitgeput.
wat is het gevolg van onzorgvuldig gebruik van stoffen? lucht, water en bodemverontreiniging.
hoe ga je verantwoord om met afval? door afval te scheiden en zoveel mogelijk hergebruiken.
Created by: marieke