Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

NieuwsbegripNiveauD

Woordenschat

WoordBetekenis
Funest Fataal, noodlottig
Tuchtzaak rechtzaak bij een tuchtcollege
voortschrijdend ontwikkeld, er mee doorgaan
amputeren afzetten
evalueren uitzoeken wat goed en wat slecht aan iets was
innoveren vernieuwen
inventariseren een lijstje maken van spullen of punten
liberaliseren bevrijden van beperkingen of belemmeringen (op godsdienstig en economisch gebied)
professionaliseren tot beroep(s) maken
promoveren naar een hogere klasse of functie (doen) gaan
authentiek echte, origenele
monumentele indrukwekkende
nostalgie verlangen naar vroeger
bedevaart reis naar een heilige plaats om daar te bidden
idelealiter in hte beste, ideale geval
diversiteit verscheidenheid, variatie
exploratie verkenning
gemeengoed algemene bekende en anvaarde opvatting
impuls prikkel, oppepper
intrinsieke echte, werklijke
nihil niets
omissie verzuimm, nalatigheid
paradoxaal tegenstrijdig lijkend
particulaire initiativen het beginen van iets door burgers of ondernemers (niet door de overheid)
prototype iemand die alle kenmarken van iets bezit
Created by: Dani Guinevere