Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 8 Thema 1

Politiek (week 2)

woordomschrijving
oprecht Eerlijk, welgemeend. Vb: Jermaine vertelde me eerlijk dat hij het jammer vond dat hij niet langs kon komen.
loyaal Trouw. Vb: Sheila had iets doms gedaan, maar Sandra bleef een trouwe vriendin.
hecht Innig met elkaar verbonden zijn. Vb: vriendschap
besluiteloos Onzeker, je weet niet wat je moet doen.
gedecideerd Vastbesloten, je weet duidelijk wat je gaat doen.
de verleiding Iets wat zo aantrekkelijk is, dat je het wilt doen of kopen, terwijl dat eigenlijk niet kan of mag.
de bedenking Een nadeel dat je ziet.
indien Ouderwets woord voor 'als' of 'in het geval dat'. Vb: Ik ga alleen mee als ik een ijsje krijg.
leiden tot In een bepaalde richting gaan.
de antropoloog Een wetenschapper die bestudeert hoe mensen uit andere landen leven.
iemand iets op het hart drukken Tegen iemand zeggen dat hij iets beslist wel of niet moet doen, omdat je het heel belangrijk vindt.
de tijd zal het leren Daar komen we over een tijdje achter.
de verblijfsvergunning Een officieel document waarin staat dat je voor een bepaalde tijd in een land mag blijven.
ondoorgrondelijk Niet te begrijpen.
Created by: Meester Paul
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards