Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 8 Thema 1

Politiek (week 2)

woordomschrijving
oprecht Eerlijk, welgemeend. Vb: Jermaine vertelde me eerlijk dat hij het jammer vond dat hij niet langs kon komen.
loyaal Trouw. Vb: Sheila had iets doms gedaan, maar Sandra bleef een trouwe vriendin.
hecht Innig met elkaar verbonden zijn. Vb: vriendschap
besluiteloos Onzeker, je weet niet wat je moet doen.
gedecideerd Vastbesloten, je weet duidelijk wat je gaat doen.
de verleiding Iets wat zo aantrekkelijk is, dat je het wilt doen of kopen, terwijl dat eigenlijk niet kan of mag.
de bedenking Een nadeel dat je ziet.
indien Ouderwets woord voor 'als' of 'in het geval dat'. Vb: Ik ga alleen mee als ik een ijsje krijg.
leiden tot In een bepaalde richting gaan.
de antropoloog Een wetenschapper die bestudeert hoe mensen uit andere landen leven.
iemand iets op het hart drukken Tegen iemand zeggen dat hij iets beslist wel of niet moet doen, omdat je het heel belangrijk vindt.
de tijd zal het leren Daar komen we over een tijdje achter.
de verblijfsvergunning Een officieel document waarin staat dat je voor een bepaalde tijd in een land mag blijven.
ondoorgrondelijk Niet te begrijpen.
Created by: Meester Paul