Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 7 Thema 1

Organiseren (week 2)

woordomschrijving
de aids Ziekte die ervoor zorgt dat je lichaam andere ziektes niet meer kan tegenhouden.
de cholera Een darmziekte waarbij je moet overgeven en diarree hebt.
respecteren Veel waardering voor iets of iemand hebben.
minachten Geen enkele waardering voor iets of iemand hebben.
de kinderrechten Dingen waar alle kinderen recht op hebben. Bijvoorbeeld: recht op eten en drinken.
de huisvesting Soorten huizen waarin je kunt wonen.
circa Ongeveer. Vb: Er wonen ongeveer 23 miljoen mensen in Taiwan.
ter plekke Op die plaats.
ingrijpend Krachtig en belangrijk.
hoe dan ook In ieder geval, altijd.
de epidemie Als een ziekte zich in korte tijd over veel mensen verspreidt.
er alleen voor staan Alles zelf moeten doen.
het sponsorkind Een kind, meestal uit een arm gezin, dat je met geld steunt.
de rede Een toespraak.
Created by: Meester Paul