Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Umiejętności

Joł

DefinitionTerm
Defunct martwy (np. o przepisie)
Vestigial marginalny
Query zapytanie
Devour pożerać
Gentile nie-żydowski, poganin
be Slumped leżeć bezwładnie
Infer wy/wnioskować
Discern dostrzegać, rozróżniać
Cerebral mózgowy
Barring o ile nie będzie
Teething problems początkowe trudności
Flout lekceważyć, świadomie łamać
Stringent surowy
Wiggle out of wykręcić się od czegoś
Evasion uchylanie się(e.g from taxes)
Persuasion perswazja
Admission of przyznanie (się)
Admission to przyjęcie (np. na uniwerek)
Admission opłata za wstęp
Conversion zamiana, konwersja
Truncheon pałka policyjna
Inmate więzień
Abscond zbiec
Hurl rzucać, ciskać
Ransack s/plądrować przetrząsać
scrounge sth off/from sb naciągnąć kogoś na coś
Scant niewielki
Meager chudy, szczupły/ ubogi, cienki
Alluring czarujący
Beguile mamić
Lash uderzać chłostać przywiązywać
Bid próba, składać ofertę
Dissuade odwieść/ wyperswadować
Tether wytrzymałość
Detain zatrzymywać
Custody opieka nad dzieckiem
Skive off zerwać/urwać się
Incarceration wtrącenie do więzienia, uwięzienie
Multifariousness różnorodność, wielorakość
Facetious żartobliwy
Incontestable bezsporny, niezaprzeczalny
Incontrovertible niezbity, niepodważalny
Explicatory wyjaśniający
Hyper-punctilious-
Diaphanous przezroczysty, prześwitujący (np. materiał)/ niejasny, mglisty (np. o pojęciu)
Prodigious kolosalny
Cacophonous nieprzyjemnie brzmiący
Calamitous
Barred zakratowany, zakazany
Compulsory obowiązkowy, przymusowy
Compel zmuszać
Illegitimate nieślubny bezprawny
Compulsion wewnętrzny przymus, pokusa
Pardon ułaskawienie
Recipient odbior-ca/czyni
Slump spaść
Conceivably
Scruple skrupuły
Flagrant rażący
Proviso warunek, zastrzeżenie
Scruffy niechlujny
Inexpert
Ransack przetrząsać
Abscond zbiec
Detain zatrzymywać
Pensioner emeryt
Torment dręczyć
Nuisance of kłopot
Carceration
Hurl rzucać, ciskać
Rash pochopny
Literate oczytany, wykształcony
Truant wagarowicz
Skive off zerwać/urwać się
Adhere przylegać
Pioneer pionier zapoczątkowywać, wprowadzać
Innovative
Foster rozwijać
Firmly
Blaze pożar płonąć
Glitter blask, lśnienie
Flipper płetwa
Pilfer podkradać, podbierać
Fling rzucać, ciskać
Linger zwlekać
Scrutinize analizować, przyglądać się
Cascade kaskada
Doze drzemać, przysypiać
Hobble kuśtykać
Ponder rozważać, rozmyślać nad
Scald poparzyć
Scold s/karcić
Scamper po/truchtać
Eavesdrop podsłuchiwać
Truncheon pałka (policyjna)
Scrounge naciągnąć
Fellony
Plaentif
Seldom rzadko
Prone to podatny
Incessant nieustający
Liable to do sth mieć tendencję do robienia czegoś:
Relentless nieustępliwy
Fortnight dwa tygodnie
Unwaveringly
Invariably niezmiennie, zawsze:
Unfailingly
Intermittent przerywany, nieregularny
Unprecedented bezprecedensowy
Innate wrodzony
Aptitude for talent, uzdolnienia
Expertise in wiedza (fachowa) umiejętności
Head for figures
A nose for
An ear for
An eye for
Prominent wybitny
Eminent wybitny
Crowning czołowy, szczytowy
Laudable chwalebny
Atrocious okropny
Fading z/gasnąć
Mediocre mierny, pośledni
Pronouncement oświadczenie, oficjalny komunikat
Budding obiecujący, dobrze się zapowiadający
Thriving kwitnący, doskonale prosperujący
Meteoric błyskawiczny
Mend naprawiać
Wane z/maleć
Incline skłaniać się
Scorn pogarda
Disdain pogarda
Belittling umniejszać
Redeeming u/ratować
Reprieving ułaskawienie
Aptitude talent, uzdolnienia
Uncanny niesamowity
Reprehensible naganny
Probation otrzymać wyrok w zawieszeniu
Probation Officer kurator sądowy
Community work
Residence pobyt
Ordeal gehenna
Counsel prawnik, adwokat/ udzielać porad
Defence counsel
Pellet kulka
Scold s/karcić
Soak up wchłaniać
Alter zmieniać
Enforce wy/egzekwować/ wymuszać
Concealed ukrywać
Law abiding prawomyślny, praworządny
Lobby wywierać nacisk
Sway kołysać się
Uphold pilnować przestrzegania
Lawsuit proces sądowy
Violate naruszyć
Bottomline rezultat, wynik
To acquit uniewinniać
To convict skazywać
Get away with ujść z czymś na sucho
Get round rozpowszechnić się, dotrzeć
Get at naskoczyć na kogoś, skrytykować kogoś
Forensic prawniczy
Created by: SevenSin