Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

TARCH

zákony současné

QuestionAnswer
Jaké hlavní právní předpisy upravují dnes archeologickou činnost? ústava ČR, občanský zákoník, č.20/1987Sb. o státní památkové péči(novely)+prováděcí vyhláška 66/1988, Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy-Maltská konvence(99/2000sb.ms),
Jaké vedlejší právní předpisy upravují archeologickou činnost?1 č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu(novely), č.244/1992 SB.o posuzování vlivů na životní prostředí(tzv.EIA), č.71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty-novela 80/2004, č.122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy-novela
Jaké vedlejší právní předpisy upravují archeologickou činnost?pokračování č.40/2009 Sb.trestní zákoník, č.256/2001 Sb.o pohřebnictví, č.122/2004 Sb.o vojenských hrobech
Co praví zákon č.20/1987 Sb.o státní památkové péči? Které typy ochrany jsou možné u věci(movitá i nemovitá,archeologická)? muže být chráněna jako: kulturní památka, národní kulturní památka, území s vyšším podílem KP jako památková rezervace území s nižším podílem KP jako památková zona
Co může být vyhlášeno podle zákona č.20/1987 Sb. okolo nemovitých pam.objektů (KP,NKP) a památkových území(PamR,PamZ)? ochranné pásmo
Příklady ochrany ze zákona č.20/1987 Sb. v okolí HK? KP-hradiště Prachovské skály,kostel sv.Ducha, NKP-hlavní budova MVČ,hradiště Libice nad Cidlinou, PamR-hradecké Staré město, PamZ-novější části Hk okolo Starého města,bojiště 1866
Kdo prohlašuje kulturní památky podle zákona č.20/1987? Kdo archeoogické?kdo vyhlašuje Národní kulturní památku? Ministerstvo kultury, archeolog-AVČR, NKP-vláda
kam se zapisují prohlášené památky podle zákona č.20/1987 Sb.? do Ústředního seznamu kulturních památek, který vede Národní památkový ústav
Kde najdeme Ústřední seznam kulturních památek? npu.cz
co to je tzv.dvojkolejný systém památkové péče ČR? ->orgány státní památkové péče-vydávají rozhodnutí závažná ->odborná organizace státní pam.péče-nemá rozhodovací pravomoc NPÚ
Je-li záměr zasáhnout do KP, co se musí udělat? vlastník musí požádat výkonný orgán památkové péče, ten si vyžádá vyjádření NPÚ, výkonný orgán poté vydá tzv.závazné stanovisko-rozhodující
Jak je spracována archeologie v památkovém zákoně? zákon neupravuje zacházení s ní systematicky,celou problematiku spíše odděluje
Co je to archeologický nález právně? pozůstatkem nebo dokladem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovaly se zpravidla pod zemí. nejsou vymezeny stářím, místem ani hloubkou v zemi.
Co je to štěpené vlastnictví u movitých archeologických nálezů? jsou primárně majetkem krajů(v letech 1958-2004 byly národním majetkem) pokud je při arch.výzkumu objeví organizace státní-státu, obecní-obce
Co je povinnen udělat nálezce archeologického nálezu? 1.oznámit to ARÚ nebo nejbližšímu muzeu (do2dnů od nálezu) 2.ponechat nález/místo beze změny nejméně 5 pracovních dnů dokud je neohledá odborník a neprovede potřebný ZAV 3stanoví se nálezné
Kdo poskytuje nálezné z archeologických nálezů?Jak je vysoké krajský úřad, do výče ceny materiálu pokud je z drahých kovů, jinak 10% kulturně historické hodnoty nálezu určené na základě odborného posudku
Co je třeba k provádění archeologického výzkumu? povolení od Ministerstva kultury, standardně provádí výzkum Archeologický ústav AvČR
Co je to záchranný archeologický výzkum? Jehož potřebu vyvolala stavba či jiné zemní práce, které ohrozily archeologické dědictví.Má organisační specifika. více povinností má stavebník, resp.původce- ten kdo vyvolal nutnost ZAV.
Kdo hradí náklady Záchranného archeologického výzkumu? stavebník - pokud vznikla potřeba výzkumu na základě jeho podnikání. organizace provádějící výzkum
CO musí udělat ten, kdo svojí činností stavby ohrožuje?(stavebník) oznámit záměr stavby již v době přípravy do ARÚ AVČR, umožnit ZAV- vybírá si organizaci, uhradit náklady na ZAV - uzavírá se dohoda, ne smlouva ani objednávka.
Created by: elpico
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards