Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

TARCH

poválečný vývoj

QuestionAnswer
Co bylo se zákonem z r.1941 po konci války? Nebylo na rozdíl odjiných vládních nařízení zrušeno!
Jak bylo po válce s ochranou památek? Navázala na předválečný stav-obnoveno MŠANO,st.pam.úřady,StAÚ s novou pobočkou v Brně,noví konzervátoři r.1946
jaké byly rozdíly v památkové péči oproti předválečné situaci? nehlásily se nálezy, rozpadla se síť informátorů, nedostatek profesionálů v regionech
Jaké byly zásadní změny v památkové péči po r.1948? velké stavby, sovětský model ČSAV-ARÚ zaměřen na systematický vědecký výzkum, ústup od ochranné činnosti, pokračovala evidence a dok.lokalit
IKdy se vláda usnesla o zřízení archeologických expedic na stavbách socialismu?Jak se to později jmenovalo? 1951, expozitury ARÚ
Který zákon a kdy likvidoval spolky? Co bylo ještě zlikvidováno? 68/1951 SB.o dobrovolných organizacích a shromážděních, likvidoval spolky včetně muzejí
Na co byl změněn ST.pam.úřad? na st.památkový ústav bez výkonných pravomocí
Jaký byl první poválečný zákon o kulturních památkách?O co se opírá? č.22/1958 Sb. o kulturních památkách, opírá se o vládní nařízení z r.1941.
Jaká byl struktura pam.péče v období po r.1958? ústřední org.-min.kultury, základní výkonný orgány jsou KNV-při nich odborná pracoviště (1960 Krajská střediska pam.péče a ochrany přírody KSPPOP)
Na koho byla přesunuta pravomoc KNV po územní reformě 1960? ONV
Charakteristika zákona č.22/1958 Sb. o kulturních památkách. má 28 paragrafů, neobsahuje postihy při porušení,kulturní památka definována znaky nikoliv prohlášením ani zápisem (pochybnost-rozhodoval KNV na odborném posudku SÚPPOP,
Čí majetek jsou podle zákona č.22/1958 Sb. o kulturních památkách nalezené kulturní památky? národním majetkem a ukládají se do muzeí
Kdo podle zákonu č.22/1958 Sb. o kulturních památkách může provádět archeologický výzkum? Archeologický ústav ČSAV a v dohodě s ním muzea kde jsou trvale činní vědečtí odborníci. vyjímky povoluje min.školství a kultury
Created by: elpico