Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

TARCH

poválečný vývoj

QuestionAnswer
Co bylo se zákonem z r.1941 po konci války? Nebylo na rozdíl odjiných vládních nařízení zrušeno!
Jak bylo po válce s ochranou památek? Navázala na předválečný stav-obnoveno MŠANO,st.pam.úřady,StAÚ s novou pobočkou v Brně,noví konzervátoři r.1946
jaké byly rozdíly v památkové péči oproti předválečné situaci? nehlásily se nálezy, rozpadla se síť informátorů, nedostatek profesionálů v regionech
Jaké byly zásadní změny v památkové péči po r.1948? velké stavby, sovětský model ČSAV-ARÚ zaměřen na systematický vědecký výzkum, ústup od ochranné činnosti, pokračovala evidence a dok.lokalit
IKdy se vláda usnesla o zřízení archeologických expedic na stavbách socialismu?Jak se to později jmenovalo? 1951, expozitury ARÚ
Který zákon a kdy likvidoval spolky? Co bylo ještě zlikvidováno? 68/1951 SB.o dobrovolných organizacích a shromážděních, likvidoval spolky včetně muzejí
Na co byl změněn ST.pam.úřad? na st.památkový ústav bez výkonných pravomocí
Jaký byl první poválečný zákon o kulturních památkách?O co se opírá? č.22/1958 Sb. o kulturních památkách, opírá se o vládní nařízení z r.1941.
Jaká byl struktura pam.péče v období po r.1958? ústřední org.-min.kultury, základní výkonný orgány jsou KNV-při nich odborná pracoviště (1960 Krajská střediska pam.péče a ochrany přírody KSPPOP)
Na koho byla přesunuta pravomoc KNV po územní reformě 1960? ONV
Charakteristika zákona č.22/1958 Sb. o kulturních památkách. má 28 paragrafů, neobsahuje postihy při porušení,kulturní památka definována znaky nikoliv prohlášením ani zápisem (pochybnost-rozhodoval KNV na odborném posudku SÚPPOP,
Čí majetek jsou podle zákona č.22/1958 Sb. o kulturních památkách nalezené kulturní památky? národním majetkem a ukládají se do muzeí
Kdo podle zákonu č.22/1958 Sb. o kulturních památkách může provádět archeologický výzkum? Archeologický ústav ČSAV a v dohodě s ním muzea kde jsou trvale činní vědečtí odborníci. vyjímky povoluje min.školství a kultury
Created by: elpico
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards