Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ICAO V

zkratky

QuestionAnswerAnswer
VA Volcanic ash Vulkanický popel
VA Heading to an altitude Kurzem do nadmořské výšky
VAAC Volcanic ash advisory centre Poradenské centrum pro vulkanický popel
VAC Visual approach chart (followed by name/title) Vizuální přibližovací mapa (následuje jméno/název)
VAL In valleys V údolích
VAN Runway control van Karavana
VAR Magnetic variation Deklinace
VAR Visual-aural radio range Směrový radiomaják s opticko-akustickou indikací
VASIS Visual approach slope indicator systems Světelná sestupová soustava pro vizuální přiblížení
VC... Vicinity of the aerodrome (followed by FG = fog, FC = funnel cloud, SH = showers, PO = dust/sand whirls, BLDU = blowing dust, BLSA = blowing sand, BLSN = blowing snow, DS = duststorm,SS = sandstorm,TS = thunder storm or VA = volcanic ash e.g. VCFG V blízkosti letiště (následuje FG = mlha, FC = nálevkovitý oblak (tornádo nebo vodní smršť),SH = přeháňka, PO = prachové/písečné víry, BLDU = zvířený prach, BLSA = zvířený písek BLSN = zvířený sníh, DS = prachová bouře, SS = písečná bouře, TS = bouř
VCY Vicinity Blízkost
VDF Very high frequency direction-finding station Zaměřovací stanice pracující na velmi krátkých vlnách
VER Vertical Vertikální, svislý
VFR Visual flight rules Pravidla pro let za viditelnosti
VHF Very high frequency (30 to 300 MHz) Velmi krátké vlny (30 až 300 MHz)
VI Heading to an intercept Nalétnout kurzem
VIS Visibility Dohlednost
VLF Very low frequency (3 to 30 kHz) Velmi dlouhé vlny (3 až 30 kHz)
VLR Very long range Velmi daleký dosah/dolet
VM Heading to a manual termination Kurzem do manuálního ukončení
VMC Visual meteorological conditions Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti
VNAV Vertical navigation (to be pronounced „VEENAV” Vertikální navigace [vi:næv]
VOLMET Meteorological information for aircraft in flight Meteorologické informace pro letadlo za letu
VOR VHF omnidirectional radio range VKV všesměrový radiomaják
VORTAC VOR and TACAN combination Kombinace zařízení VOR a TACAN
VOT VOR airborne equipment test facility Zařízení pro kontrolu palubních přijímačů VOR (imitátor)
VPA Vertical path angle Úhel vertikální dráhy
VPT Visual manoeuvre with prescribed track Vizuální manévr s předepsanou tratí
VRB Variable Proměnlivý
VSA By visual reference to the ground Srovnávací navigace
VSP Vertical speed Vertikální rychlost
VTF Vector to final Vektor k nalétnutí směru konečného přiblížení
VTOL Vertical take-off and landing Svislý vzlet a přistání
VV... Vertical visibility (followed by figures in METAR/SPECI and TAF) Vertikální dohlednost (v METAR/SPECI a TAF následována hodnotami)
...V... Variations from the mean wind direction (preceded and followed by figures in METAR/SPECI , e.g. 350V750) Odchylky od převažujícího směru větru (v METAR/SPECI uvádí se před i za hodnoty, např. 350V750)
Created by: VencaDanek