Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ICAO V

zkratky

QuestionAnswerAnswer
VA Volcanic ash Vulkanický popel
VA Heading to an altitude Kurzem do nadmořské výšky
VAAC Volcanic ash advisory centre Poradenské centrum pro vulkanický popel
VAC Visual approach chart (followed by name/title) Vizuální přibližovací mapa (následuje jméno/název)
VAL In valleys V údolích
VAN Runway control van Karavana
VAR Magnetic variation Deklinace
VAR Visual-aural radio range Směrový radiomaják s opticko-akustickou indikací
VASIS Visual approach slope indicator systems Světelná sestupová soustava pro vizuální přiblížení
VC... Vicinity of the aerodrome (followed by FG = fog, FC = funnel cloud, SH = showers, PO = dust/sand whirls, BLDU = blowing dust, BLSA = blowing sand, BLSN = blowing snow, DS = duststorm,SS = sandstorm,TS = thunder storm or VA = volcanic ash e.g. VCFG V blízkosti letiště (následuje FG = mlha, FC = nálevkovitý oblak (tornádo nebo vodní smršť),SH = přeháňka, PO = prachové/písečné víry, BLDU = zvířený prach, BLSA = zvířený písek BLSN = zvířený sníh, DS = prachová bouře, SS = písečná bouře, TS = bouř
VCY Vicinity Blízkost
VDF Very high frequency direction-finding station Zaměřovací stanice pracující na velmi krátkých vlnách
VER Vertical Vertikální, svislý
VFR Visual flight rules Pravidla pro let za viditelnosti
VHF Very high frequency (30 to 300 MHz) Velmi krátké vlny (30 až 300 MHz)
VI Heading to an intercept Nalétnout kurzem
VIS Visibility Dohlednost
VLF Very low frequency (3 to 30 kHz) Velmi dlouhé vlny (3 až 30 kHz)
VLR Very long range Velmi daleký dosah/dolet
VM Heading to a manual termination Kurzem do manuálního ukončení
VMC Visual meteorological conditions Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti
VNAV Vertical navigation (to be pronounced „VEENAV” Vertikální navigace [vi:næv]
VOLMET Meteorological information for aircraft in flight Meteorologické informace pro letadlo za letu
VOR VHF omnidirectional radio range VKV všesměrový radiomaják
VORTAC VOR and TACAN combination Kombinace zařízení VOR a TACAN
VOT VOR airborne equipment test facility Zařízení pro kontrolu palubních přijímačů VOR (imitátor)
VPA Vertical path angle Úhel vertikální dráhy
VPT Visual manoeuvre with prescribed track Vizuální manévr s předepsanou tratí
VRB Variable Proměnlivý
VSA By visual reference to the ground Srovnávací navigace
VSP Vertical speed Vertikální rychlost
VTF Vector to final Vektor k nalétnutí směru konečného přiblížení
VTOL Vertical take-off and landing Svislý vzlet a přistání
VV... Vertical visibility (followed by figures in METAR/SPECI and TAF) Vertikální dohlednost (v METAR/SPECI a TAF následována hodnotami)
...V... Variations from the mean wind direction (preceded and followed by figures in METAR/SPECI , e.g. 350V750) Odchylky od převažujícího směru větru (v METAR/SPECI uvádí se před i za hodnoty, např. 350V750)
Created by: VencaDanek
Popular Aviation sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards