Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ICAO S

zkratky

QuestionAnswerAnswer
S South or southern latitude Jih nebo jižní zeměpisná šířka
SA Sand Písek
SALS Simple approach lighting system Jednoduchá přibližovací světelná soustava
SAN Sanitary Zdravotnický, sanitární
SAP As soon as possible Co nejdříve
SAR Search and rescue Pátrání a záchrana
SARPS Standards and Recommended Practices (ICAO) Standardy a Doporučené postupy (ICAO)
SAT Saturday Sobota
SATCOM Satellite communication Komunikace prostřednictvím satelitu
SB Southbound Jižním směrem
SBAS Satellite-based augmentation system (to be pronounced „ESS-BAS“) Systém s družicovým rozšířením [esbæs]
SC Stratocumulus Stratocumulus
SCT Scattered Polojasno
SDBY Stand by Čekej (na příjmu)
SE South-east Jihovýchod
SD Standard deviation Standardní odchylka
SDF Step down fix Fix postupného klesání
SEA Sea (used in connection with sea-surface temperature and state of the sea) Moře (použito ve spojení s teplotou hladiny moře a stavem moře)
SEB South-eastbound Jihovýchodním směrem
SEC Seconds Sekundy, vteřiny
SECN Section Díl, část, sekce
SECT Sector Sektor
SELCAL Selective calling system Systém výběrového volání
SEP September Září
Service or servicing or served SER Služba nebo obsluha, údržba nebo obsluhovaný
SEV Severe (used e.g. to qualify icing and turbulence reports) Silná (př. označení intenzity námrazy nebo turbulence)
SFC Surface Povrch, plocha, přízemní
SG Snow grains Sněhová zrna
SGL Signal Signál
SH... Shower (followed by RA = rain, SN = snow, PL = ice pellets, GR = hail, GS = small hail and/or snow pellets or combinations thereof, e.g. SHRASN = showers of rain and snow) Přeháňka (následuje RA = déšť, SN = sníh, PL = zmrzlý déšť, GR = kroupy, GS = malé kroupy a/nebo sněhové nebo námrazové krupky nebo kombinace těchto jevů, např. SHRASN = přeháňky deště se sněhem)
SHF Super high frequency (3 000 to 30 000 MHz) Centimetrové vlny (3 000 až 30 000 MHz)
SI International system of units Mezinárodní soustava jednotek
SID Standard instrument departure Standardní přístrojový odlet
SIF Selective identification feature Zařízení pro výběrovou identifikaci
SIG Significant Význačný
SIGMET Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of aircraft operations Informace o meteorologických jevech na trati, které mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu
SIMUL Simultaneous or simultaneously Současný nebo současně
SIWL Single isolated wheel load Zatížení jednoduchým osamělým kolem
SKED Schedule or scheduled Letový řád nebo podle letového řádu, pravidelný
SLP Speed limiting point Bod počátku omezování rychlosti
SLW Slow Pomalý, pomalu
SMC Surface movement control Řízení pohybů na pohybové ploše
SMR Surface movement radar Radar pro řízení pohybů na pohybové ploše
SN Snow Sníh
SNOCLO Aerodrome closed due to snow (used in METAR/SPECI) Letiště uzavřené v důsledku pokrytí sněhem (používá se v METAR/SPECI)
SNOWTAM A special series NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions due to snow, ice, slush or standing water associated with snow, slush and ice on the movement area, by means of a specific format NOTAM zvláštní série oznamující stanovenou formou nebezpečné podmínky na pohybové ploše, způsobené sněhem, ledem, rozbředlým sněhem nebo stojící vodou původem ze sněhu, tajícího sněhu nebo ledu, nebo jejich pominutí
SOC Start of climb Začátek stoupání
SPECI Aerodrome special meteorological report (in meteorological code) Zvláštní letištní zpráva (v meteorologickém kódu)
SPECIAL Local special meteorological report (in abbreviated plain language) Místní mimořádná zpráva (ve zkrácené otevřené řeči)
SPI Special position indicator Speciální polohový identifikační impuls
SPL Supplementary flight plan (message type designator) Doplněk letového plánu (označení druhu zprávy)
SPOC SAR point of contact Kontaktní místo SAR
SPOT Spot wind Vítr v daném úseku
SQ Squall Húlava
SQL Squall line Čára instability
SR Sunrise Východ slunce
SRA Surveillance radar approach Přiblížení přehledovým radarem
SRE Surveillance radar element of precision approach radar system Přehledová část systému přesného přibližovacího radaru
SRG Short range Malý dosah/dolet, s malým dosahem/doletem
SRR Search and rescue region Oblast pátrání a záchrany
SRY Secondary Sekundární, vedlejší, pomocný
SS Sandstorm Písečná vichřice
SS Sunset Západ slunce
SSB Single sideband Vysílání s jedním postranním pásmem
SSE South-south-east Jihojihovýchod
SSR Secondary surveillance radar Sekundární přehledový radar
SST Supersonic transport Nadzvuková doprava
SSW South-south-west Jihojihozápad
ST Stratus Stratus
STA Straight-in approach Přímé přiblížení
STAR Standard instrument arrival Standardní přístrojový přílet
STD Standard Standard, standardní
STF Stratiform Slohovitý, vrstevnatý
STN Station Stanice
STNR Stationary Stacionární, stabilní
STOL Short take-off and landing Krátký vzlet a přistání
STS Status Status
STWL Stopway light(s) Osová návěstidla dojezdové dráhy
SUBJ Subject to Podmíněný, s podmínkou, že
SUN Sunday Neděle
SUP Supplement (AIP Supplement) Supplement (AIP Supplement)
SUPPS Regional supplementary procedures Regionální doplňkové postupy
SVC Service message Služební zpráva
SVCBL Serviceable Provozuschopný, schopný služby
SW South-west Jihozápad
SWB South-westbound Jihozápadním směrem
SWY Stopway Dojezdová dráha
S... State of the sea (followed by figures in METAR/SPECI) Stav moře (v METAR/SPECI následován hodnotami)
Created by: VencaDanek
Popular Aviation sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards