Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ICAO P

zkratky

QuestionAnswerAnswer
P... Prohibited area (followed by identification) Zakázaný prostor (následuje označení prostoru)
PA Precision approach Přesné přiblížení
PALS Precision approach lighting system (specify category) Světelná soustava pro přesné přiblížení (uvést kategorii)
PANS Procedures for air navigation services Postupy pro letové navigační služby
PAPI Precision approach path indicator Světelná soustava indikace sestupové roviny pro přesné přiblížení
PAR Precision approach radar Přesný přibližovací radar
PARL Parallel Paralelní
PATC Precision approach terrain chart (followed by name/title) Terénní mapa pro přesné přiblížení (následuje jméno/název)
PAX Passenger(s) Cestující
PBN Performance-based navigation Navigace založená na výkonnosti
PCD Proceed or proceeding Postupovat, pokračovat nebo postupující
PCL Pilot-controlled lighting Osvětlení ovládané pilotem
PCN Pavement classification number Klasifikační číslo vozovky
PDC Pre-departure clearence Předletové povolení
PDG Procedure design gradient Návrhový gradient pro daný postup
PER Performance Výkonnost
PERM Permanent Stálý, permanentní
PIB Pre-flight information bulletin Předletový informační bulletin
PJE Parachute jumping exercise Cvičení padákového výsadku
PL Ice pellets Zmrzlý déšť
PL Abbreviated plain language texts Texty ve zkrácené otevřené řeči
PLA Practise low approach Cvičné nízké přiblížení
PLN Flight plan Letový plán
PLVL Present level Sooučasná hladina
PN Prior notice required Vyžaduje se předběžné oznámení
PNR Point of no return Mezní bod návratu
PO Dust/sand whirls (dust devils) Prachové/písečné víry
POB Persons on board Osoby na palubě
POSS Possible Možný
PPI Plan position indicator Radarový indikátor pro přehledové zobrazení
PPR Prior permission requiered Vyžaduje se předběžné povolení
PPSN Present position Současná poloha
PRFG Aerodrome partially covered by fog Letiště částečně zakryto mlhou
PRI Primary Prvotní, základní
PRKG Parking Parkovací, parkování
PROB Probability Pravděpodobnost
PROC Procedure Postup
PROV Provisional Prozatímní
PRP Point-in-space reference point Orientační bod v prostoru
PS Plus Plus, kladný
PSG Passing Proletět, minout, minutí
PSN Position Poloha
PSP Pierced steel plank Děrované ocelové pláty
PSR Primary surveillance radar Primární přehledový radar
PSYS Pressure system(s) Tlakový(é) systém(y)
PTN Procedure turn Předpisová zatáčka
PTS Polar track structure Struktura polárních tratí
PWR Power Výkon
P... Maximum value of wind speed or runway visual range (followed by figures in METAR/SPECI and TAF) Maximální hodnota rychlosti větru nebo dráhové dohlednosti (v METAR/SPECI a TAF následovány hodnotami)
Created by: VencaDanek