Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ICAO P

zkratky

QuestionAnswerAnswer
P... Prohibited area (followed by identification) Zakázaný prostor (následuje označení prostoru)
PA Precision approach Přesné přiblížení
PALS Precision approach lighting system (specify category) Světelná soustava pro přesné přiblížení (uvést kategorii)
PANS Procedures for air navigation services Postupy pro letové navigační služby
PAPI Precision approach path indicator Světelná soustava indikace sestupové roviny pro přesné přiblížení
PAR Precision approach radar Přesný přibližovací radar
PARL Parallel Paralelní
PATC Precision approach terrain chart (followed by name/title) Terénní mapa pro přesné přiblížení (následuje jméno/název)
PAX Passenger(s) Cestující
PBN Performance-based navigation Navigace založená na výkonnosti
PCD Proceed or proceeding Postupovat, pokračovat nebo postupující
PCL Pilot-controlled lighting Osvětlení ovládané pilotem
PCN Pavement classification number Klasifikační číslo vozovky
PDC Pre-departure clearence Předletové povolení
PDG Procedure design gradient Návrhový gradient pro daný postup
PER Performance Výkonnost
PERM Permanent Stálý, permanentní
PIB Pre-flight information bulletin Předletový informační bulletin
PJE Parachute jumping exercise Cvičení padákového výsadku
PL Ice pellets Zmrzlý déšť
PL Abbreviated plain language texts Texty ve zkrácené otevřené řeči
PLA Practise low approach Cvičné nízké přiblížení
PLN Flight plan Letový plán
PLVL Present level Sooučasná hladina
PN Prior notice required Vyžaduje se předběžné oznámení
PNR Point of no return Mezní bod návratu
PO Dust/sand whirls (dust devils) Prachové/písečné víry
POB Persons on board Osoby na palubě
POSS Possible Možný
PPI Plan position indicator Radarový indikátor pro přehledové zobrazení
PPR Prior permission requiered Vyžaduje se předběžné povolení
PPSN Present position Současná poloha
PRFG Aerodrome partially covered by fog Letiště částečně zakryto mlhou
PRI Primary Prvotní, základní
PRKG Parking Parkovací, parkování
PROB Probability Pravděpodobnost
PROC Procedure Postup
PROV Provisional Prozatímní
PRP Point-in-space reference point Orientační bod v prostoru
PS Plus Plus, kladný
PSG Passing Proletět, minout, minutí
PSN Position Poloha
PSP Pierced steel plank Děrované ocelové pláty
PSR Primary surveillance radar Primární přehledový radar
PSYS Pressure system(s) Tlakový(é) systém(y)
PTN Procedure turn Předpisová zatáčka
PTS Polar track structure Struktura polárních tratí
PWR Power Výkon
P... Maximum value of wind speed or runway visual range (followed by figures in METAR/SPECI and TAF) Maximální hodnota rychlosti větru nebo dráhové dohlednosti (v METAR/SPECI a TAF následovány hodnotami)
Created by: VencaDanek
Popular Aviation sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards