Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ICAO O

zkratky

QuestionAnswerAnswer
OAS Obstacle assessment surface Rovina pro vyhodnocení překážek
OAT Operational air traffic Let prováděný podle jiných pravidel než ICAO
OBS Observe or observed or observation Pozorovat nebo pozorovaný nebo pozorování
OBSC Obscure or obscured or obscuring Zastřít nebo zastřený nebo zastírající
OBST Obstacle Překážka
OCA Obstacle clearence altitude Bezpečná nadmořská výška nad překážkami
OCC Occulting (light) Přerušované (světlo/návěstidlo)
OCH Obstacle clearence height Bezpečná výška nad překážkami
OCL Obstable clearence limit Minimální bezpečná výška nad překážkami
OCNL Occasional or occasionaly Příležitostný, místní nebo příležitostně, místy
OCS Obstacle clearence surface Překážková rovina
OCT October Říjen
OFZ Obstacle free zone Bezpřekážkový prostor
OGN Originate (to be used in AFS as a procedure signal) Původ (používá se v AFS jako procedurální signál)
OHD Overhead Nacházet se nad
OIS Obstacle identification zone Rovina pro identifikace překážek
OK We agree or It is correct (to be used in AFS as a procedure signal) Souhlasím nebo To je správně (používá se v AFS jako procedurální signál)
OLDI On-line data interchange Výměna dat on-line
OM Outer marker Vnější polohové návěstidlo
OPA Opaque, white type of ice formation Bílá námraza
OPC Control indicated is operational control Operační dispečink letecké dopravy
OPMET Operational meteorological (information)OPMET Meteorologické informace sloužící k zabezpečení letového provozu
OPN Open or opening or opened Otevírat nebo otevírající nebo otevřený
OPR Operator or operate or operative or operating or operationa Provozovatel nebo provozovat nebo činný, provozní nebo pracovat, býti činný nebo operační, provozní
OPS Operations Provoz, lety
O/R On request Na vyžádání
ORD Order Příkaz
OSV Ocean station vessel Plavidlo oceánské stanice
OTP On top Nad oblaky (těsně)
OTS Organized track system Systém organizovaných tratí
OUBD Outbound Vylétávající, směr odletu
OVC Overcast Zataženo
OAC Oceanic area control centre Oceánské oblastní středisko řízení
Created by: VencaDanek